3. Mạng nơ-ron Tuyến tính

Trước khi tìm hiểu chi tiết về mạng nơ-ron sâu, chúng ta cần nắm vững những kiến thức căn bản của việc huấn luyện mạng nơ-ron. Chương này sẽ đề cập đến toàn bộ quá trình huấn luyện, bao gồm xác định kiến trúc mạng nơ-ron đơn giản, xử lý dữ liệu, chỉ rõ hàm mất mát và huấn luyện mô hình. Để mọi thứ dễ dàng hơn, ta sẽ bắt đầu với một số khái niệm đơn giản nhất. May thay, một số phương pháp học thống kê cổ điển như hồi quy tuyến tính, hồi quy logistic có thể được xem như những mạng nơ-ron nông. Hãy bắt đầu bằng những thuật toán cổ điển này, chúng tôi sẽ giới thiệu những nội dung căn bản nhằm tạo nền tảng cho những kỹ thuật phức tạp hơn như Hồi quy Softmax (sẽ được giới thiệu ở cuối chương này) và Perceptron đa tầng (sẽ được giới thiệu ở chương sau).

3.8. Những người thực hiện

Bản dịch trong trang này được thực hiện bởi:

  • Đoàn Võ Duy Thanh
  • Trần Hoàng Quân
  • Vũ Hữu Tiệp