8.5. Lập trình Mạng nơ-ron Hồi tiếp từ đầu

Trong phần này, ta lập trình từ đầu mô hình ngôn ngữ được giới thiệu trong Section 8. Mô hình này dựa trên mạng nơ-ron hồi tiếp ở cấp độ ký tự (character-level) được huấn luyện trên tiểu thuyết The Time Machine (Cỗ máy thời gian) của H. G. Wells. Cũng như trước, ta bắt đầu với việc đọc tập dữ liệu được đề cập trong Section 8.3.

%matplotlib inline
from d2l import mxnet as d2l
import math
from mxnet import autograd, np, npx, gluon
npx.set_np()

batch_size, num_steps = 32, 35
train_iter, vocab = d2l.load_data_time_machine(batch_size, num_steps)

8.5.1. Biểu diễn One-hot

Lưu ý rằng mỗi token được biểu diễn bằng một chỉ số (numerical index) trong train_iter. Đưa trực tiếp các chỉ số này vào mạng nơ-ron sẽ gây khó khăn cho việc học. Do đó, mỗi token thường được biểu diễn dưới dạng một vector đặc trưng mang nhiều thông tin hơn. Cách đơn giản nhất là sử dụng biểu diễn one-hot (one-hot encoding).

Nói ngắn gọn, ta ánh xạ mỗi chỉ số thành một vector đơn vị khác nhau: giả sử số token không trùng lặp trong bộ từ vựng là \(N\) (len(vocab)) và chỉ số của chúng nằm trong khoảng từ 0 đến \(N-1\). Với token chỉ số \(i\), ta tạo một vector \(\mathbf{e}_i\) độ dài \(N\) có các phần tử bằng 0, trừ phần tử ở vị trí \(i\) bằng 1. Vector này là vector one-hot của token. Các vector one-hot với các chỉ số 0 và 2 được minh họa phía dưới.

npx.one_hot(np.array([0, 2]), len(vocab))
array([[1., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,
    0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.],
    [0., 0., 1., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,
    0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.]])

Kích thước minibatch mà chúng ta lấy mẫu mỗi lần là (kích thước batch, bước thời gian). Hàm one_hot biến đổi một minibatch như vậy thành một tensor 3 chiều với kích thước chiều cuối cùng bằng kích thước bộ từ vựng. Chúng ta thường chuyển vị đầu vào để có đầu ra với kích thước (bước thời gian, kích thước batch, kích thước bộ từ vựng), phù hợp hơn để đưa vào mô hình chuỗi.

X = np.arange(batch_size * num_steps).reshape(batch_size, num_steps)
npx.one_hot(X.T, len(vocab)).shape
(35, 32, 28)

8.5.2. Khởi tạo Tham số Mô hình

Tiếp theo, ta khởi tạo các tham số cho mô hình RNN. Số nút ẩn num_hiddens là tham số có thể điều chỉnh.

def get_params(vocab_size, num_hiddens, ctx):
  num_inputs = num_outputs = vocab_size

  def normal(shape):
    return np.random.normal(scale=0.01, size=shape, ctx=ctx)
  # Hidden layer parameters
  W_xh = normal((num_inputs, num_hiddens))
  W_hh = normal((num_hiddens, num_hiddens))
  b_h = np.zeros(num_hiddens, ctx=ctx)
  # Output layer parameters
  W_hq = normal((num_hiddens, num_outputs))
  b_q = np.zeros(num_outputs, ctx=ctx)
  # Attach gradients
  params = [W_xh, W_hh, b_h, W_hq, b_q]
  for param in params:
    param.attach_grad()
  return params

8.5.3. Mô hình RNN

Đầu tiên, chúng ta khởi tạo trạng thái ẩn bằng hàm init_rnn_state. Hàm này trả về tuple gồm một ndarray chứa giá trị 0 và có kích thước là (kích thước batch, số nút ẩn). Trả về tuple giúp ta dễ dàng xử lý các tình huống khi trạng thái ẩn chứa nhiều biến (ví dụ: khi ta cần khởi tạo nhiều tầng được kết hợp trong RNN).

def init_rnn_state(batch_size, num_hiddens, ctx):
  return (np.zeros(shape=(batch_size, num_hiddens), ctx=ctx), )

Hàm rnn sau định nghĩa cách tính toán trạng thái ẩn và đầu ra tại một bước thời gian. Hàm kích hoạt ở đây là \(\tanh\). Như đã đề cập trong Section 4.1, giá trị trung bình của hàm \(\tanh\) là 0, khi các phần tử được phân bổ đều trên trục số thực.

def rnn(inputs, state, params):
  # Inputs shape: (num_steps, batch_size, vocab_size)
  W_xh, W_hh, b_h, W_hq, b_q = params
  H, = state
  outputs = []
  for X in inputs:
    H = np.tanh(np.dot(X, W_xh) + np.dot(H, W_hh) + b_h)
    Y = np.dot(H, W_hq) + b_q
    outputs.append(Y)
  return np.concatenate(outputs, axis=0), (H,)

Sau khi đã định nghĩa tất cả các hàm, ta tạo một lớp để bao các hàm này lại và lưu trữ các tham số.

# Saved in the d2l package for later use
class RNNModelScratch:
  """A RNN Model based on scratch implementations."""

  def __init__(self, vocab_size, num_hiddens, ctx,
         get_params, init_state, forward):
    self.vocab_size, self.num_hiddens = vocab_size, num_hiddens
    self.params = get_params(vocab_size, num_hiddens, ctx)
    self.init_state, self.forward_fn = init_state, forward

  def __call__(self, X, state):
    X = npx.one_hot(X.T, self.vocab_size)
    return self.forward_fn(X, state, self.params)

  def begin_state(self, batch_size, ctx):
    return self.init_state(batch_size, self.num_hiddens, ctx)

Hãy kiểm tra nhanh chiều của đầu vào và đầu ra, và xem chiều của trạng thái ẩn có thay đổi hay không.

num_hiddens, ctx = 512, d2l.try_gpu()
model = RNNModelScratch(len(vocab), num_hiddens, ctx, get_params,
            init_rnn_state, rnn)
state = model.begin_state(X.shape[0], ctx)
Y, new_state = model(X.as_in_ctx(ctx), state)
Y.shape, len(new_state), new_state[0].shape
((1120, 28), 1, (32, 512))

Có thể thấy kích thước đầu ra là (số bước \(\times\) kích thước batch, kích thước bộ từ vựng), trong khi kích thước trạng thái ẩn vẫn giữ nguyên là (kích thước batch, số nút ẩn).

8.5.4. Dự đoán

Trước tiên chúng ta giải thích hàm dự đoán thường xuyên được dùng để kiểm tra trong quá trình huấn luyện. Hàm này dự đoán num_predicts ký tự tiếp theo dựa trên prefix (một chuỗi chứa một vài ký tự). Ở các ký tự đầu tiên trong chuỗi, ta chỉ cập nhật trạng thái ẩn rồi sau đó mới bắt đầu tạo ra các ký tự mới.

# Saved in the d2l package for later use
def predict_ch8(prefix, num_predicts, model, vocab, ctx):
  state = model.begin_state(batch_size=1, ctx=ctx)
  outputs = [vocab[prefix[0]]]

  def get_input():
    return np.array([outputs[-1]], ctx=ctx).reshape(1, 1)
  for y in prefix[1:]: # Warmup state with prefix
    _, state = model(get_input(), state)
    outputs.append(vocab[y])
  for _ in range(num_predicts): # Predict num_predicts steps
    Y, state = model(get_input(), state)
    outputs.append(int(Y.argmax(axis=1).reshape(1)))
  return ''.join([vocab.idx_to_token[i] for i in outputs])

Ta chạy thử hàm predict_ch8 trước. Lúc này đầu ra sẽ là các dự đoán vô nghĩa do mạng chưa được huấn luyện. Ta khởi tạo mạng với chuỗi traveller và cho nó tạo ra thêm 10 ký tự.

predict_ch8('time traveller ', 10, model, vocab, ctx)
'time traveller iiiiiiiiii'

8.5.5. Gọt Gradient

Với chuỗi độ dài \(T\), trong một vòng lặp lan truyền ngược ta tính toán gradient qua \(T\) bước thời gian, dẫn đến một chuỗi các tích của ma trận có độ phức tạp \(\mathcal{O}(T)\). Như đã đề cập trong Section 4.8, khi \(T\) lớn việc này có thể dẫn đến mất ổn định số học, biểu hiện qua hiện tượng bùng nổ hoặc tiêu biến gradient. Do đó, các mô hình RNN thường cần một chút hỗ trợ để ổn định việc huấn luyện.

Nhớ lại rằng khi giải quyết vấn đề tối ưu, ta thực hiện cập nhật trọng số \(\mathbf{w}\) ngược hướng gradient \(\mathbf{g}_t\) trên một minibatch, theo công thức \(\mathbf{w} - \eta \cdot \mathbf{g}_t\). Giả sử hàm mục tiêu là hàm liên tục Lipschitz với hằng số \(L\), tức:

(8.5.1)\[|l(\mathbf{w}) - l(\mathbf{w}')| \leq L \|\mathbf{w} - \mathbf{w}'\|.\]

Trong trường hợp này, có thể nói khi cập nhật vector trọng số theo \(\eta \cdot \mathbf{g}_t\), sự thay đổi sẽ không lớn hơn \(L \eta \|\mathbf{g}_t\|\). Điều này vừa có lợi vừa có hại. Có hại ở chỗ tốc độ tối ưu bị giới hạn, có lợi ở chỗ mức độ sai lệch khi tối ưu sai hướng cũng bị hạn chế.

Đôi khi gradient có thể khá lớn và do đó thuật toán tối ưu không hội tụ. Vấn đề này có thể được giải quyết bằng cách giảm tốc độ học \(\eta\) hoặc sử dụng một số thủ thuật liên quan tới đạo hàm bậc cao hơn. Nhưng nếu gradient hiếm khi đạt giá trị lớn, cách giải quyết như vậy không đảm bảo hội tụ hoàn toàn. Một cách khác là gọt gradient (gradient clipping) bằng cách chiếu gradient lên mặt cầu bán kính \(\theta\) qua công thức:

(8.5.2)\[\mathbf{g} \leftarrow \min\left(1, \frac{\theta}{\|\mathbf{g}\|}\right) \mathbf{g}.\]

Như vậy chuẩn của gradient sẽ không vượt quá \(\theta\) và gradient sau khi gọt sẽ cùng hướng gradient \(\mathbf{g}\) ban đầu. Gọt gradient có tác dụng phụ tích cực là hạn chế ảnh hưởng quá lớn của bất kỳ minibatch nào (hoặc bất kỳ mẫu nào) lên các trọng số, làm cho mô hình ổn định hơn. Dù không giải quyết được hoàn toàn vấn đề, đây là một kỹ thuật đơn giản để làm giảm nhẹ vấn đề bùng nổ gradient.

Dưới đây, ta định nghĩa hàm gọt gradient, dùng cho cả mô hình lập trình từ đầu RNNModelScratch và mô hình tạo bằng Gluon. Lưu ý rằng ta tính chuẩn của gradient trên tất cả các tham số.

# Saved in the d2l package for later use
def grad_clipping(model, theta):
  if isinstance(model, gluon.Block):
    params = [p.data() for p in model.collect_params().values()]
  else:
    params = model.params
  norm = math.sqrt(sum((p.grad ** 2).sum() for p in params))
  if norm > theta:
    for param in params:
      param.grad[:] *= theta / norm

8.5.6. Huấn luyện

Trước tiên, ta định nghĩa hàm huấn luyện trên một epoch dữ liệu. Quá trình huấn luyện ở đây khác với Section 3.6 ở ba điểm:

 1. Các phương pháp lấy mẫu khác nhau cho dữ liệu tuần tự (lấy mẫu ngẫu nhiên và phân tách tuần tự) sẽ dẫn đến sự khác biệt trong việc khởi tạo các trạng thái ẩn.
 2. Ta gọt gradient trước khi cập nhật tham số mô hình. Việc này đảm bảo rằng mô hình sẽ không phân kỳ ngay cả khi gradient bùng nổ tại một thời điểm nào đó trong quá trình huấn luyện, đồng thời tự động giảm biên độ của bước cập nhật một cách hiệu quả.
 3. Ta sử dụng perplexity để đánh giá mô hình. Phương pháp này đảm bảo rằng các chuỗi có độ dài khác nhau có thể so sánh được.

Khi thực hiện lấy mẫu tuần tự, ta chỉ khởi tạo trạng thái ẩn khi bắt đầu mỗi epoch. Vì mẫu thứ \(i^\mathrm{th}\) trong minibatch tiếp theo liền kề với mẫu thứ \(i^\mathrm{th}\) trong minibatch hiện tại nên ta có thể sử dụng trực tiếp trạng thái ẩn hiện tại cho minibatch tiếp theo, chỉ cần tách gradient để tính riêng cho mỗi minibatch. Còn khi thực hiện lấy mẫu ngẫu nhiên, ta cần tái khởi tạo trạng thái ẩn cho mỗi vòng lặp vì mỗi mẫu được lấy ra ở vị trí ngẫu nhiên. Giống như hàm train_epoch_ch3 trong Section 3.6, ta sử dụng đối số updater để tổng quát hóa cả trường hợp lập trình súc tích với Gluon và lập trình từ đầu.

# Saved in the d2l package for later use
def train_epoch_ch8(model, train_iter, loss, updater, ctx, use_random_iter):
  state, timer = None, d2l.Timer()
  metric = d2l.Accumulator(2) # loss_sum, num_examples
  for X, Y in train_iter:
    if state is None or use_random_iter:
      # Initialize state when either it is the first iteration or
      # using random sampling.
      state = model.begin_state(batch_size=X.shape[0], ctx=ctx)
    else:
      for s in state:
        s.detach()
    y = Y.T.reshape(-1)
    X, y = X.as_in_ctx(ctx), y.as_in_ctx(ctx)
    with autograd.record():
      py, state = model(X, state)
      l = loss(py, y).mean()
    l.backward()
    grad_clipping(model, 1)
    updater(batch_size=1) # Since used mean already
    metric.add(l * y.size, y.size)
  return math.exp(metric[0]/metric[1]), metric[1]/timer.stop()

Hàm huấn luyện này hỗ trợ cả mô hình sử dụng Gluon và mô hình lập trình từ đầu.

# Saved in the d2l package for later use
def train_ch8(model, train_iter, vocab, lr, num_epochs, ctx,
       use_random_iter=False):
  # Initialize
  loss = gluon.loss.SoftmaxCrossEntropyLoss()
  animator = d2l.Animator(xlabel='epoch', ylabel='perplexity',
              legend=['train'], xlim=[1, num_epochs])
  if isinstance(model, gluon.Block):
    model.initialize(ctx=ctx, force_reinit=True, init=init.Normal(0.01))
    trainer = gluon.Trainer(model.collect_params(),
                'sgd', {'learning_rate': lr})

    def updater(batch_size):
      return trainer.step(batch_size)
  else:
    def updater(batch_size):
      return d2l.sgd(model.params, lr, batch_size)

  def predict(prefix):
    return predict_ch8(prefix, 50, model, vocab, ctx)

  # Train and check the progress.
  for epoch in range(num_epochs):
    ppl, speed = train_epoch_ch8(
      model, train_iter, loss, updater, ctx, use_random_iter)
    if epoch % 10 == 0:
      print(predict('time traveller'))
      animator.add(epoch+1, [ppl])
  print('Perplexity %.1f, %d tokens/sec on %s' % (ppl, speed, ctx))
  print(predict('time traveller'))
  print(predict('traveller'))

Bây giờ ta có thể huấn luyện mô hình. Do chỉ sử dụng \(10.000\) token trong tập dữ liệu, mô hình này cần nhiều epoch hơn để hội tụ.

num_epochs, lr = 500, 1
train_ch8(model, train_iter, vocab, lr, num_epochs, ctx)
Perplexity 1.1, 31335 tokens/sec on gpu(0)
time traveller smiled round at us then still smiling faintly and
traveller ot some fxoredore westher for and a that ul i wo
../_images/output_rnn-scratch_vn_6716dd_27_1.svg

Cuối cùng, ta kiểm tra kết quả khi lấy mẫu ngẫu nhiên.

train_ch8(model, train_iter, vocab, lr, num_epochs, ctx, use_random_iter=True)
Perplexity 1.3, 31755 tokens/sec on gpu(0)
time traveller smiled round at us then still smiling faintly and
traveller smiled round at us then still smiling faintly and
../_images/output_rnn-scratch_vn_6716dd_29_1.svg

Mặc dù học được nhiều điều từ việc lập trình từ đầu nhưng cách làm này không thực sự tiện lợi. Trong phần tiếp theo, ta sẽ tìm hiểu cách cải thiện đáng kể mô hình hiện tại, nhanh và dễ lập trình hơn.

8.5.7. Tóm tắt

 • Mô hình chuỗi cần khởi tạo trạng thái cho quá trình huấn luyện.
 • Giữa các mô hình chuỗi, ta cần đảm bảo tách gradient để chắc chắn rằng phép tính vi phân tự động không ảnh hưởng ra ngoài phạm vi mẫu hiện tại.
 • Mô hình ngôn ngữ RNN đơn giản bao gồm một bộ mã hóa, một mô hình RNN và một bộ giải mã.
 • Gọt gradient có thể hạn chế sự bùng nổ gradient nhưng không thể khắc phục được vấn đề tiêu biến gradient.
 • Perplexity đánh giá chất lượng mô hình trên các chuỗi có độ dài khác nhau, được tính bằng trung bình lũy thừa của mất mát entropy chéo.
 • Phân tách tuần tự cho kết quả mô hình tốt hơn.

8.5.8. Bài tập

 1. Chỉ ra rằng mỗi biễu diễn one-hot tương đương với một embedding khác nhau cho từng đối tượng.
 2. Điều chỉnh các siêu tham số để cải thiện perplexity.
  • Bạn có thể giảm perplexity xuống bao nhiêu? Hãy thay đổi embedding, số nút ẩn, tốc độ học, vv.
  • Mô hình này sẽ hoạt động tốt đến đâu trên các cuốn sách khác của H. G. Wells, ví dụ như The War of the Worlds.
 3. Thay đổi hàm dự đoán bằng việc lấy mẫu thay vì chọn ký tự tiếp theo là ký tự có khả năng cao nhất.
  • Điều gì sẽ xảy ra?
  • Điều chỉnh để mô hình ưu tiên các đầu ra có khả năng cao hơn, ví dụ, bằng cách lấy mẫu sử dụng \(q(w_t \mid w_{t-1}, \ldots, w_1) \propto p^\alpha(w_t \mid w_{t-1}, \ldots, w_1)\) với \(\alpha > 1\).
 4. Điều gì sẽ xảy ra nếu ta chạy mã nguồn phần này mà không gọt gradient?
 5. Thay đổi phép lấy mẫu phân tách tuần tự để các trạng thái ẩn không bị tách khỏi đồ thị tính toán. Thời gian chạy và độ chính xác có thay đổi không?
 6. Thay hàm kích hoạt bằng ReLU và thực hiện lại các thử nghiệm.
 7. Chứng minh rằng perplexity là nghịch đảo trung bình điều hòa (harmonic mean) của xác suất có điều kiện của từ.

8.5.9. Thảo luận

8.5.10. Những người thực hiện

Bản dịch trong trang này được thực hiện bởi:

 • Đoàn Võ Duy Thanh
 • Nguyễn Văn Cường
 • Trần Yến Thy
 • Nguyễn Lê Quang Nhật
 • Nguyễn Duy Du
 • Phạm Minh Đức
 • Lê Khắc Hồng Phúc
 • Phạm Hồng Vinh
 • Nguyễn Cảnh Thướng