7.2. Mạng sử dụng Khối (VGG)

Mặc dù AlexNet đã chứng minh rằng các mạng nơ-ron tích chập có thể đạt được kết quả tốt, nó lại không cung cấp một khuôn mẫu chung để định hướng nghiên cứu sau này trong việc thiết kế các mạng mới. Trong các phần tiếp theo, chúng tôi sẽ giới thiệu một số khái niệm dựa trên thực nghiệm được sử dụng rộng rãi khi thiết kế mạng học sâu.

Sự phát triển trong lĩnh vực này có nét tương đồng tiến triển trong ngành thiết kế vi xử lý, chuyển từ việc sắp đặt các bóng bán dẫn, đến các phần tử logic và các khối logic.
Tương tự như vậy, việc thiết kế kiến trúc các mạng nơ-ron đã phát triển theo hướng ngày một trừu tượng hơn. Điển hình là việc các nhà nghiên cứu đã thay đổi suy nghĩ từ quy mô các nơ-ron riêng lẻ sang các tầng, và giờ đây là các khối chứa các tầng lặp lại theo khuôn mẫu.

Ý tưởng sử dụng các khối lần đầu xuất hiện trong mạng VGG, được đặt theo tên của nhóm VGG thuộc Đại học Oxford. Sử dụng bất kỳ các framework học sâu hiện đại nào với vòng lặp và chương trình con để xây dựng các cấu trúc lặp lại này là tương đối dễ dàng.

7.2.1. Khối VGG

Khối cơ bản của mạng tích chập cổ điển là một chuỗi các tầng sau đây: (i) một tầng tích chập (với phần đệm để duy trì độ phân giải), (ii) một tầng phi tuyến như ReLU, (iii) một tầng gộp như tầng gộp cực đại. Một khối VGG gồm một chuỗi các tầng tích chập, tiếp nối bởi một tầng gộp cực đại để giảm chiều không gian. Trong bài báo gốc của VGG [Simonyan & Zisserman, 2014], tác giả sử dụng tích chập với các hạt nhân \(3\times3\) và tầng gộp cực đại \(2 \times 2\) với sải bước bằng \(2\) (giảm một nửa độ phân giải sau mỗi khối). Trong mã nguồn dưới đây, ta định nghĩa một hàm tên vgg_block để tạo một khối VGG. Hàm này nhận hai đối số num_convsnum_channels tương ứng lần lượt với số tầng tích chập và số kênh đầu ra.

from d2l import mxnet as d2l
from mxnet import np, npx
from mxnet.gluon import nn
npx.set_np()

def vgg_block(num_convs, num_channels):
  blk = nn.Sequential()
  for _ in range(num_convs):
    blk.add(nn.Conv2D(num_channels, kernel_size=3,
             padding=1, activation='relu'))
  blk.add(nn.MaxPool2D(pool_size=2, strides=2))
  return blk

7.2.2. Mạng VGG

Giống như AlexNet và LeNet, mạng VGG có thể được phân chia thành hai phần: phần đầu tiên bao gồm chủ yếu các tầng tích chập và tầng gộp, còn phần thứ hai bao gồm các tầng kết nối đầy đủ. Phần tích chập của mạng gồm các mô-đun vgg_block kết nối liên tiếp với nhau. Trong Fig. 7.2.1, biến conv_arch bao gồm một danh sách các tuples (một tuple cho mỗi khối), trong đó mỗi tuple chứa hai giá trị: số lượng tầng tích chập và số kênh đầu ra, cũng chính là những đối số cần thiết để gọi hàm vgg_block. Mô-đun kết nối đầy đủ giống hệt với mô-đun tương ứng trong AlexNet.

../_images/vgg.svg

Fig. 7.2.1 Thiết kế mạng từ các khối cơ bản

Mạng VGG gốc có 5 khối tích chập, trong đó hai khối đầu tiên bao gồm một tầng tích chập ở mỗi khối, ba khối còn lại chứa hai tầng tích chập ở mỗi khối. Khối đầu tiên có 64 kênh đầu ra, mỗi khối tiếp theo nhân đôi số kênh đầu ra cho tới khi đạt giá trị \(512\). Vì mạng này sử dụng \(8\) tầng tích chập và \(3\) tầng kết nối đầy đủ nên nó thường được gọi là VGG-11.

conv_arch = ((1, 64), (1, 128), (2, 256), (2, 512), (2, 512))

Đoạn mã nguồn sau đây lập trình mạng VGG-11. Ở đây ta chỉ đơn thuần thực hiện vòng lặp for trên biến conv_arch.

def vgg(conv_arch):
  net = nn.Sequential()
  # The convolutional layer part
  for (num_convs, num_channels) in conv_arch:
    net.add(vgg_block(num_convs, num_channels))
  # The fully connected layer part
  net.add(nn.Dense(4096, activation='relu'), nn.Dropout(0.5),
      nn.Dense(4096, activation='relu'), nn.Dropout(0.5),
      nn.Dense(10))
  return net

net = vgg(conv_arch)

Tiếp theo, chúng ta sẽ tạo một mẫu dữ liệu một kênh với chiều cao và chiều rộng là 224 để quan sát kích thước đầu ra của mỗi tầng.

net.initialize()
X = np.random.uniform(size=(1, 1, 224, 224))
for blk in net:
  X = blk(X)
  print(blk.name, 'output shape:\t', X.shape)
sequential1 output shape:  (1, 64, 112, 112)
sequential2 output shape:  (1, 128, 56, 56)
sequential3 output shape:  (1, 256, 28, 28)
sequential4 output shape:  (1, 512, 14, 14)
sequential5 output shape:  (1, 512, 7, 7)
dense0 output shape:     (1, 4096)
dropout0 output shape:    (1, 4096)
dense1 output shape:     (1, 4096)
dropout1 output shape:    (1, 4096)
dense2 output shape:     (1, 10)

Như bạn thấy, ta đã giảm chiều cao và chiều rộng đi một nửa sau mỗi khối, cuối cùng kích thước của các biễu diễn chỉ còn là 7 trên mỗi chiều trước khi được trải phẳng ra để tiếp tục xử lý trong tầng kết nối đầy đủ.

7.2.3. Huấn luyện Mô hình

Vì VGG-11 thực hiện nhiều tính toán hơn AlexNet, ta sẽ xây dựng một mạng với số kênh nhỏ hơn. Như vậy vẫn là quá đủ để huấn luyện trên bộ dữ liệu Fashion-MNIST.

ratio = 4
small_conv_arch = [(pair[0], pair[1] // ratio) for pair in conv_arch]
net = vgg(small_conv_arch)

Ngoại trừ việc sử dụng tốc độ học lớn hơn một chút, quy trình huấn luyện mô hình này tương tự như của AlexNet trong phần trước.

lr, num_epochs, batch_size = 0.05, 10, 128,
train_iter, test_iter = d2l.load_data_fashion_mnist(batch_size, resize=224)
d2l.train_ch6(net, train_iter, test_iter, num_epochs, lr)
loss 0.175, train acc 0.935, test acc 0.929
872.7 examples/sec on gpu(0)
../_images/output_vgg_vn_7498b1_11_1.svg

7.2.4. Tóm tắt

 • Mạng VGG-11 được xây dựng bằng cách tái sử dụng các khối tích chập. Các mô hình VGG khác nhau có thể được định nghĩa bằng cách thay đổi số lượng các tầng tích chập và số kênh đầu ra ở mỗi khối.
 • Việc sử dụng các khối giúp ta định nghĩa mạng bằng các đoạn mã nguồn ngắn gọn và thiết kế các mạng phức tạp một cách hiệu quả hơn.
 • Thử nghiệm nhiều kiến trúc khác nhau, Simonyan và Zisserman đã phát hiện rằng mạng có cửa sổ tích chập hẹp (như \(3 \times 3\)) và nhiều tầng cho hiệu quả cao hơn mạng có cửa sổ tích chập rộng nhưng ít tầng.

7.2.5. Bài tập

 1. Khi in ra kích thước của các tầng, chúng ta chỉ thấy 8 kết quả chứ không phải 11. Thông tin về 3 tầng còn lại nằm ở đâu?
 2. So với AlexNet, VGG chậm hơn đáng kể về mặt tính toán và cũng đòi hỏi nhiều bộ nhớ GPU hơn. Hãy phân tích lý do cho hiện tượng này?
 3. Thử thay đổi chiều cao vầ chiều rộng của các ảnh trong Fashion-MNIST từ 224 xuống 96. Điều này ảnh hưởng thế nào tới các thử nghiệm?
 4. Tham khảo Bảng 1 trong [Simonyan & Zisserman, 2014] để xây dựng các mô hình thông dụng khác, ví dụ như là VGG-16 và VGG-19.

7.2.6. Thảo luận

7.2.7. Những người thực hiện

Bản dịch trong trang này được thực hiện bởi:

 • Đoàn Võ Duy Thanh
 • Nguyễn Lê Quang Nhật
 • Lê Khắc Hồng Phúc
 • Phạm Minh Đức
 • Nguyễn Văn Cường
 • Nguyễn Văn Quang
 • Nguyễn Cảnh Thướng