16.4. AutoRec: Dự đoán Đánh giá với Bộ tự Mã hóa

Mặc dù mô hình phân rã ma trận đạt hiệu năng tương đối ổn với bài toán dự đoán đánh giá, nhưng về căn bản nó là một mô hình tuyến tính. Do đó, mô hình dạng này không có khả năng nắm bắt được mối quan hệ phi tuyến phức tạp và rắc rối, mà có thể có khả năng dự đoán sở thích người dùng. Trong phần này, chúng tôi sẽ giới thiệu một mô hình mạng nơ-ron lọc cộng tác phi tuyến, gọi là AutoRec [Sedhain et al., 2015]. Nó áp dụng lọc cộng tác (collaborative filtering - CF) với kiến trúc của một bộ tự mã hóa (autoencoder), nhằm mục đích tích hợp biến đổi phi tuyến vào CF dựa trên cơ sở các phản hồi trực tiếp. Mạng nơ-ron đã được chứng minh là có khả năng xấp xỉ bất kì hàm liên tục nào, điều này khiến nó phù hợp để khắc phục các hạn chế và tăng cường khả năng biểu diễn của mô hình phân rã ma trận.

Một mặt, AutoRec có cùng cấu trúc với một bộ tự mã hóa gồm một tầng đầu vào, một tầng ẩn và một tầng khôi phục (đầu ra). Bộ tự mã hóa là một mạng nơ-ron học cách sao chép đầu vào sang đầu ra nhằm mã hóa đầu vào thành dạng biểu diễn ẩn (và thường có kích thước nhỏ). Trong AutoRec, thay vì trực tiếp tạo embedding của người dùng/sản phẩm trong không gian kích thước nhỏ hơn, ta sử dụng các cột/hàng của ma trận tương tác làm đầu vào, sau đó khôi phục lại ma trận tương tác ở tầng đầu ra.

Mặt khác, AutoRec khác với bộ tự mã hóa truyền thống ở chỗ: thay vì học dạng biểu diễn ẩn, AutoRec tập trung vào học/khôi phục tầng đầu ra. Nó sử dụng phần đã biết của ma trận tương tác làm đầu vào, nhằm khôi phục lại ma trận đánh giá hoàn chỉnh. Trong khi đó, các phần tử còn thiếu trong đầu vào được điền vào tầng đầu ra thông qua quá trình khôi phục cho mục đích đề xuất.

Có hai dạng AutoRec: dựa trên người dùng (user-based) và dựa trên sản phẩm (item-based). Để ngắn gọn, ở đây chúng tôi chỉ giới thiệu AutoRec dựa trên sản phẩm. AutoRec dựa trên người dùng có thể được suy ra một cách tương tự.

16.4.1. Mô hình

Gọi \(\mathbf{R}_{*i}\) ký hiệu cột thứ \(i\) của ma trận đánh giá. Những đánh giá chưa biết được gán mặc định bằng không. Kiến trúc nơ-ron được định nghĩa như sau:

(16.4.1)\[h(\mathbf{R}_{*i}) = f(\mathbf{W} \cdot g(\mathbf{V} \mathbf{R}_{*i} + \mu) + b)\]

trong đó \(f(\cdot)\)\(g(\cdot)\) biểu diễn hàm kích hoạt, \(\mathbf{W}\)\(\mathbf{V}\) là các ma trận trọng số, \(\mu\)\(b\) là hệ số điều chỉnh. Gọi \(h( \cdot )\) ký hiệu cho toàn bộ mạng AutoRec. Đầu ra \(h(\mathbf{R}_{*i})\) chính là bản khôi phục của cột thứ \(i\) của ma trận đánh giá.

Hàm mục tiêu sau hướng tới việc cực tiểu hóa sai số khôi phục:

(16.4.2)\[\underset{\mathbf{W},\mathbf{V},\mu, b}{\mathrm{argmin}} \sum_{i=1}^M{\parallel \mathbf{R}_{*i} - h(\mathbf{R}_{*i})\parallel_{\mathcal{O}}^2} +\lambda(\| \mathbf{W} \|_F^2 + \| \mathbf{V}\|_F^2)\]

trong đó \(\| \cdot \|_{\mathcal{O}}\) nghĩa là chỉ có phần đánh giá đã biết là được xét, tức chỉ các trọng số tương ứng với những đầu vào đã biết mới được cập nhật trong lan truyền ngược.

from d2l import mxnet as d2l
from mxnet import autograd, gluon, np, npx
from mxnet.gluon import nn
import mxnet as mx
import sys
npx.set_np()

16.4.2. Lập trình Mô hình

Một bộ tự mã hóa điển hình bao gồm một bộ mã hóa và một bộ giải mã. Bộ mã hóa chiếu đầu vào thành dạng biểu diễn ẩn và bộ giải mã ánh xạ tầng ẩn tới tầng khôi phục. Ta tuân theo cấu trúc này và tạo bộ mã hóa cùng bộ giải mã với các tầng kết nối dày đặc. Hàm kích hoạt của bộ mã hóa được đặt mặc định bằng sigmoid và ta sẽ không áp dụng hàm kích hoạt nào lên tầng giải mã. Dropout được thêm vào sau khi mã hóa nhằm giảm hiện tượng quá khớp. Gradient của các đầu vào chưa biết được che lại để đảm bảo rằng chỉ có các đánh giá đã biết tham gia vào quá trình học của mô hình.

class AutoRec(nn.Block):
  def __init__(self, num_hidden, num_users, dropout=0.05):
    super(AutoRec, self).__init__()
    self.encoder = nn.Dense(num_hidden, activation='sigmoid',
                use_bias=True)
    self.decoder = nn.Dense(num_users, use_bias=True)
    self.dropout = nn.Dropout(dropout)

  def forward(self, input):
    hidden = self.dropout(self.encoder(input))
    pred = self.decoder(hidden)
    if autograd.is_training(): # Mask the gradient during training
      return pred * np.sign(input)
    else:
      return pred

16.4.3. Lập trình lại Bộ Đánh giá

Do đầu vào và đầu ra thay đổi nên ta cần phải lập trình lại hàm đánh giá, nhưng vẫn sử dụng RMSE làm phép đo độ chính xác.

def evaluator(network, inter_matrix, test_data, devices):
  scores = []
  for values in inter_matrix:
    feat = gluon.utils.split_and_load(values, devices, even_split=False)
    scores.extend([network(i).asnumpy() for i in feat])
  recons = np.array([item for sublist in scores for item in sublist])
  # Calculate the test RMSE
  rmse = np.sqrt(np.sum(np.square(test_data - np.sign(test_data) * recons))
          / np.sum(np.sign(test_data)))
  return float(rmse)

16.4.4. Huấn luyện và Đánh giá Mô hình

Giờ hãy cùng huấn luyện và đánh giá AutoRec trên tập dữ liệu MovieLens. Ta có thể thấy rõ ràng rằng RMSE kiểm tra thấp hơn so với mô hình phân rã ma trận, điều này xác thực độ hiệu quả của mạng nơ-ron trong nhiệm vụ dự đoán đánh giá.

devices = d2l.try_all_gpus()
# Load the MovieLens 100K dataset
df, num_users, num_items = d2l.read_data_ml100k()
train_data, test_data = d2l.split_data_ml100k(df, num_users, num_items)
_, _, _, train_inter_mat = d2l.load_data_ml100k(train_data, num_users,
                        num_items)
_, _, _, test_inter_mat = d2l.load_data_ml100k(test_data, num_users,
                        num_items)
train_iter = gluon.data.DataLoader(train_inter_mat, shuffle=True,
                  last_batch="rollover", batch_size=256,
                  num_workers=d2l.get_dataloader_workers())
test_iter = gluon.data.DataLoader(np.array(train_inter_mat), shuffle=False,
                 last_batch="keep", batch_size=1024,
                 num_workers=d2l.get_dataloader_workers())
# Model initialization, training, and evaluation
net = AutoRec(500, num_users)
net.initialize(ctx=devices, force_reinit=True, init=mx.init.Normal(0.01))
lr, num_epochs, wd, optimizer = 0.002, 25, 1e-5, 'adam'
loss = gluon.loss.L2Loss()
trainer = gluon.Trainer(net.collect_params(), optimizer,
            {"learning_rate": lr, 'wd': wd})
d2l.train_recsys_rating(net, train_iter, test_iter, loss, trainer, num_epochs,
            devices, evaluator, inter_mat=test_inter_mat)
train loss 0.000, test RMSE 0.900
141998383.2 examples/sec on [gpu(0)]
../_images/output_autorec_vn_abddf5_7_1.svg

16.4.5. Tóm tắt

 • Ta có thể thiết kế thuật toán phân rã ma trận với bộ tự giải mã, cùng lúc tích hợp các tầng phi tuyến và điều chuẩn dropout.
 • Thí nghiệm trên tập dữ liệu MovieLens 100K cho thấy AutoRec đạt hiệu năng vượt trội so với phân rã ma trận.

16.4.6. Bài tập

 • Thay đổi kích thước ẩn của AutoRec để quan sát ảnh hưởng của việc này lên hiệu năng mô hình.
 • Hãy thử thêm vào nhiều tầng ẩn. Việc này có giúp cải thiện hiệu năng mô hình không?
 • Liệu bạn có thể tìm một bộ hàm kích hoạt nào khác tốt hơn cho bộ giải mã và bộ mã hóa?

16.4.7. Thảo luận

16.4.8. Những người thực hiện

Bản dịch trong trang này được thực hiện bởi:

 • Đoàn Võ Duy Thanh
 • Đỗ Trường Giang
 • Nguyễn Văn Cường
 • Nguyễn Thái Bình
 • Nguyễn Lê Quang Nhật
 • Phạm Hồng Vinh
 • Lê Khắc Hồng Phúc

Cập nhật lần cuối: 05/10/2020. (Cập nhật lần cuối từ nội dung gốc: 21/07/2020)