19. Phụ lục: Công cụ cho Học Sâu

Trong chương này, ta sẽ đi qua một vài công cụ chính dành cho học sâu, từ việc giới thiệu Jupyter Notebook trong Section 19.1 tới việc cho phép bạn huấn luyện mô hình trên mây sử dụng những dịch vụ như Amazon Sagemaker trong Section 19.2, Amazon EC2 trong Section 19.3 và Google Colab trong Section 19.4. Bên cạnh đó, nếu bạn muốn sắm cho mình một GPU riêng, chúng tôi cũng đưa ra một vài lưu ý thiết thực trong Section 19.5. Nếu bạn hứng thú với việc đóng góp cho cuốn sách này, bạn có thể làm theo hướng dẫn trong Section 19.6.

19.8. Những người thực hiện

Bản dịch trong trang này được thực hiện bởi:

  • Đoàn Võ Duy Thanh
  • Phạm Hồng Vinh
  • Nguyễn Văn Cường