11.15. Định thời Tốc độ Học

Đến nay, trong các thuật toán tối ưu ta tập trung chủ yếu ở cách cập nhật các vector trọng số thay vì tốc độ cập nhật các vector đó. Tuy nhiên, việc điều chỉnh tốc độ học thường cũng quan trọng như thuật toán. Có một vài điều ta cần quan tâm:

 • Vấn đề rõ ràng nhất là độ lớn của tốc độ học có ảnh hưởng. Nếu tốc độ học quá lớn thì tối ưu phân kỳ, nếu quá nhỏ thì việc huấn luyện mất quá nhiều thời gian hoặc kết quả cuối cùng không đủ tốt. Ta biết rằng hệ số điều kiện (condition number) của bài toán rất quan trọng (xem Section 11.10 để biết thêm chi tiết). Theo trực giác, nó là tỷ lệ giữa mức độ thay đổi theo hướng ít nhạy cảm nhất và hướng nhạy cảm nhất.
 • Thứ hai, tốc độ suy giảm cũng quan trọng không kém. Nếu duy trì tốc độ học lớn, thuật toán có thể chỉ dao động xung quanh điểm cực tiểu và do đó không đạt được nghiệm tối ưu. Section 11.7 đã thảo luận về vấn đề này và Section 11.8 đã phân tích các đảm bảo hội tụ. Nói ngắn gọn, ta muốn tốc độ hội tụ suy giảm ở mức chậm hơn cả \(\mathcal{O}(t^{-\frac{1}{2}})\), một mức đã có thể coi là tốt cho các bài toán lồi.
 • Một khía cạnh khác cũng quan trọng không kém là khởi tạo. Điều này liên quan đến cả cách thức các tham số được khởi tạo (xem lại Section 4.8) và cách chúng thay đổi lúc đầu. Có thể gọi đây là khởi động (warmup), tức ta bắt đầu tối ưu nhanh như thế nào. Bước tối ưu lớn ban đầu có thể không có lợi, đặc biệt là khi bộ tham số ban đầu là ngẫu nhiên. Các hướng cập nhật ban đầu cũng có thể không quan trọng.
 • Cuối cùng, có một số biến thể tối ưu hóa thực hiện điều chỉnh tốc độ học theo chu kỳ. Điều này nằm ngoài phạm vi của chương hiện tại. Độc giả có thể đọc thêm [Izmailov et al., 2018], về làm thế nào để có các giải pháp tốt hơn bằng cách lấy trung bình trên toàn bộ đường đi của các tham số.

Vì việc quản lý tốc độ học khá vất vả, hầu hết các framework học sâu đều có các công cụ tự động cho việc này. Trong phần này ta sẽ xem xét ảnh hưởng của các định thời khác nhau lên độ chính xác, cũng như xem cách quản lý hiệu quả tốc độ học thông qua một bộ định thời tốc độ học.

11.15.1. Ví dụ Đơn giản

Hãy bắt đầu với một ví dụ đơn giản với chi phí tính toán ít nhưng đủ để minh họa một vài điểm cốt lõi. Ở đây ta sử dụng LeNet cải tiến (thay hàm kích hoạt sigmoid bằng relu và thay hàm gộp trung bình bằng hàm gộp cực đại) khi áp dụng trên tập dữ liệu Fashion-MNIST. Hơn nữa, để có hiệu năng tốt, ta hybrid hóa mạng. Vì hầu hết mã nguồn đều tương tự như trong Section 6, ta sẽ không thảo luận chi tiết.

%matplotlib inline
from d2l import mxnet as d2l
from mxnet import autograd, gluon, init, lr_scheduler, np, npx
from mxnet.gluon import nn
npx.set_np()

net = nn.HybridSequential()
net.add(nn.Conv2D(channels=6, kernel_size=5, padding=2, activation='relu'),
    nn.MaxPool2D(pool_size=2, strides=2),
    nn.Conv2D(channels=16, kernel_size=5, activation='relu'),
    nn.MaxPool2D(pool_size=2, strides=2),
    nn.Dense(120, activation='relu'),
    nn.Dense(84, activation='relu'),
    nn.Dense(10))
net.hybridize()
loss = gluon.loss.SoftmaxCrossEntropyLoss()
ctx = d2l.try_gpu()

batch_size = 256
train_iter, test_iter = d2l.load_data_fashion_mnist(batch_size=batch_size)

# The code is almost identical to `d2l.train_ch6` that defined in the lenet
# section of chapter convolutional neural networks
def train(net, train_iter, test_iter, num_epochs, loss, trainer, ctx):
  net.initialize(force_reinit=True, ctx=ctx, init=init.Xavier())
  animator = d2l.Animator(xlabel='epoch', xlim=[0, num_epochs],
              legend=['train loss', 'train acc', 'test acc'])
  for epoch in range(num_epochs):
    metric = d2l.Accumulator(3) # train_loss, train_acc, num_examples
    for i, (X, y) in enumerate(train_iter):
      X, y = X.as_in_ctx(ctx), y.as_in_ctx(ctx)
      with autograd.record():
        y_hat = net(X)
        l = loss(y_hat, y)
      l.backward()
      trainer.step(X.shape[0])
      metric.add(l.sum(), d2l.accuracy(y_hat, y), X.shape[0])
      train_loss = metric[0] / metric[2]
      train_acc = metric[1] / metric[2]
      if (i + 1) % 50 == 0:
        animator.add(epoch + i / len(train_iter),
               (train_loss, train_acc, None))
    test_acc = d2l.evaluate_accuracy_gpu(net, test_iter)
    animator.add(epoch + 1, (None, None, test_acc))
  print(f'train loss {train_loss:.3f}, train acc {train_acc:.3f}, '
     f'test acc {test_acc:.3f}')

Ta hãy xem điều gì sẽ xảy ra khi gọi thuật toán với các thiết lập mặc định, như huấn luyện trong \(30\) epoch với tốc độ học \(0.3\). Có thể thấy độ chính xác trên tập huấn luyện vẫn tiếp tục tăng trong khi độ chính xác trên tập kiểm tra không tăng thêm khi đạt đến một giá trị nhất định. Khoảng cách giữa hai đường cong cho thấy độ quá khớp của thuật toán.

lr, num_epochs = 0.3, 30
net.initialize(force_reinit=True, ctx=ctx, init=init.Xavier())
trainer = gluon.Trainer(net.collect_params(), 'sgd', {'learning_rate': lr})
train(net, train_iter, test_iter, num_epochs, loss, trainer, ctx)
train loss 2.303, train acc 0.098, test acc 0.100
../_images/output_lr-scheduler_vn_0c8dd4_3_1.svg

11.15.2. Bộ Định thời

Một cách để điều chỉnh tốc độ học là thiết lập giá trị của tốc độ học một cách tường minh ở mỗi bước. Có thể dùng phương thức set_learning_rate để làm điều này. Ta có thể giảm tốc độ học sau mỗi epoch (hay thậm chí sau mỗi minibatch) như một cách phản hồi khi quá trình tối ưu đang diễn ra.

trainer.set_learning_rate(0.1)
print('Learning rate is now %.2f' % trainer.learning_rate)
Learning rate is now 0.10

Tổng quát hơn, ta muốn định nghĩa một bộ định thời. Khi được gọi bằng cách truyền số bước cập nhật, bộ định thời trả về giá trị tương ứng của tốc độ học. Hãy định nghĩa một bộ định thời đơn giản biểu diễn tốc độ học \(\eta = \eta_0 (t + 1)^{-\frac{1}{2}}\).

class SquareRootScheduler:
  def __init__(self, lr=0.1):
    self.lr = lr

  def __call__(self, num_update):
    return self.lr * pow(num_update + 1.0, -0.5)

Tiếp theo hãy biểu thị sự thay đổi của tốc độ học sử dụng bộ định thời trên với một dải giá trị.

scheduler = SquareRootScheduler(lr=1.0)
d2l.plot(np.arange(num_epochs), [scheduler(t) for t in range(num_epochs)])
../_images/output_lr-scheduler_vn_0c8dd4_9_0.svg

Giờ hãy xem bộ định thời này hoạt động thế nào khi huấn luyện trên Fashion-MNIST. Ta đơn giản đưa bộ định thời vào giải thuật huấn luyện như một đối số bổ sung.

trainer = gluon.Trainer(net.collect_params(), 'sgd',
            {'lr_scheduler': scheduler})
train(net, train_iter, test_iter, num_epochs, loss, trainer, ctx)
train loss 0.307, train acc 0.887, test acc 0.882
../_images/output_lr-scheduler_vn_0c8dd4_11_1.svg

Kết quả thu được tốt hơn một chút. Hai điểm nổi bật là đồ thị quá trình học mượt hơn và mô hình ít quá khớp hơn. Không may là chưa có lời giải thích đáng cho câu hỏi tại sao những chiến lược như vậy lại dẫn đến việc giảm quá khớp về mặt lý thuyết. Có một số ý kiến cho rằng kích thước bước nhỏ hơn sẽ đưa các tham số tới gần giá trị không hơn và do đó đơn giản hơn. Tuy nhiên, điều này không giải thích hoàn toàn hiện tượng trên bởi chúng ta không hề dừng giải thuật sớm mà chỉ giảm từ từ tốc độ học.

11.15.3. Những chính sách

Vì không đủ khả năng xem xét toàn bộ các loại định thời tốc độ học, chúng tôi cố gắng tóm tắt các chiến lược phổ biến dưới đây. Những lựa chọn phổ biến là định thời suy giảm theo đa thức và định thời hằng số theo từng khoảng. Xa hơn nữa, thực nghiệm cho thấy các bộ định thời theo hàm cô-sin làm việc tốt đối với một số bài toán. Sau cùng, với một số bài toán sẽ có lợi khi khởi động (warmup) bộ tối ưu trước khi sử dụng tốc độ học lớn.

11.15.3.1. Định thời Thừa số

Một giải pháp thay thế cho suy giảm đa thức đó là sử dụng thừa số nhân \(\alpha \in (0, 1)\), lúc này \(\eta_{t+1} \leftarrow \eta_t \cdot \alpha\). Để tránh trường hợp tốc độ học giảm quá thấp, ta thường thêm cận dưới vào phương trình cập nhật \(\eta_{t+1} \leftarrow \mathop{\mathrm{max}}(\eta_{\mathrm{min}}, \eta_t \cdot \alpha)\).

class FactorScheduler:
  def __init__(self, factor=1, stop_factor_lr=1e-7, base_lr=0.1):
    self.factor = factor
    self.stop_factor_lr = stop_factor_lr
    self.base_lr = base_lr

  def __call__(self, num_update):
    self.base_lr = max(self.stop_factor_lr, self.base_lr * self.factor)
    return self.base_lr

scheduler = FactorScheduler(factor=0.9, stop_factor_lr=1e-2, base_lr=2.0)
d2l.plot(np.arange(50), [scheduler(t) for t in range(50)])
../_images/output_lr-scheduler_vn_0c8dd4_13_0.svg

Cách trên cũng có thể được thực hiện bằng một bộ định thời có sẵn trong MXNet lr_scheduler.FactorScheduler. Phương pháp này yêu cầu nhiều tham số hơn một chút, ví dụ như thời gian khởi động (warmup period), chế độ khởi động (warmup mode), số bước cập nhật tối đa, v.v. Trong các phần tiếp theo, ta sẽ sử dụng các bộ định thời tốc độ học được lập trình sẵn, ở đây chỉ giải thích cách thức hoạt động của chúng. Như minh họa, việc tự xây dựng một bộ định thời nếu cần khá đơn giản.

11.15.3.2. Định thời Đa Thừa số

Một chiến lược thường gặp khi huấn luyện các mạng nơ-ron sâu là giữ tốc độ học không đổi trong từng khoảng và giảm tốc độ học một lượng cho trước sau mỗi khoảng. Cụ thể, với một tập thời điểm giảm tốc độ học, ví dụ như với \(s = \{15, 30\}\), ta giảm \(\eta_{t+1} \leftarrow \eta_t \cdot \alpha\) khi \(t \in s\). Giả sử tốc độ học giảm một nửa tại mỗi thời điểm trên, ta có thể lập trình như sau.

scheduler = lr_scheduler.MultiFactorScheduler(step=[15, 30], factor=0.5,
                       base_lr=0.5)
d2l.plot(np.arange(num_epochs), [scheduler(t) for t in range(num_epochs)])
../_images/output_lr-scheduler_vn_0c8dd4_15_0.svg

Ý tưởng đằng sau định thời tốc độ học không đổi theo khoảng đó là phương pháp này cho phép quá trình tối ưu tiếp diễn tới khi phân phối của các vector trọng số đạt tới điểm ổn định. Khi và chỉ khi đạt được trạng thái đó, ta mới giảm tốc độ học để nhắm tới điểm cực tiểu chất lượng hơn. Ví dụ dưới đây cho thấy phương pháp này giúp tìm được nghiệm tốt hơn đôi chút.

trainer = gluon.Trainer(net.collect_params(), 'sgd',
            {'lr_scheduler': scheduler})
train(net, train_iter, test_iter, num_epochs, loss, trainer, ctx)
train loss 0.187, train acc 0.931, test acc 0.898
../_images/output_lr-scheduler_vn_0c8dd4_17_1.svg

11.15.3.3. Định thời Cô-sin

Đây là một phương pháp khá phức tạp dựa trên thực nghiệm được đề xuất bởi [Loshchilov & Hutter, 2016]. Phương pháp dựa trên thực nghiệm nói rằng ta có thể không muốn giảm tốc độ học quá nhanh ở giai đoạn đầu. Hơn nữa, ta có thể muốn cải thiện nghiệm thu được ở giai đoạn cuối của quá trình tối ưu bằng cách sử dụng tốc độ học rất nhỏ. Từ đó ta thu được một định thời có dạng giống cô-sin với tốc độ học trong khoảng \(t \in [0, T]\) có công thức như sau.

(11.15.1)\[\eta_t = \eta_T + \frac{\eta_0 - \eta_T}{2} \left(1 + \cos(\pi t/T)\right)\]

Trong đó \(\eta_0\) là tốc độ học ban đầu, \(\eta_T\) được tốc độ học đích tại thời điểm \(T\). Hơn nữa, với \(t > T\) ta không tăng giá trị tốc độ học mà đơn giản giữ ở \(\eta_T\). Trong ví dụ sau, chúng ta thiết lập số bước cập nhật tối đa \(T = 20\).

scheduler = lr_scheduler.CosineScheduler(max_update=20, base_lr=0.5,
                     final_lr=0.01)
d2l.plot(np.arange(num_epochs), [scheduler(t) for t in range(num_epochs)])
../_images/output_lr-scheduler_vn_0c8dd4_19_0.svg

Trong ngữ cảnh thị giác máy tính, cách định thời này có thể cải thiện kết quả thu được. Tuy nhiên, lưu ý rằng định thời cô-sin không đảm đảo chắc chắn sẽ cải thiện kết quả (có thể thấy qua ví dụ dưới đây).

trainer = gluon.Trainer(net.collect_params(), 'sgd',
            {'lr_scheduler': scheduler})
train(net, train_iter, test_iter, num_epochs, loss, trainer, ctx)
train loss 0.362, train acc 0.870, test acc 0.848
../_images/output_lr-scheduler_vn_0c8dd4_21_1.svg

11.15.3.4. Khởi động

Trong một số trường hợp, khởi tạo tham số không đủ để đảm bảo sẽ có kết quả tốt. Đặc biệt đây là vấn đề đối với các cấu trúc mạng tiên tiến, trong đó việc tối ưu hóa có thể không ổn định. Ta có thể giải quyết vấn đề này bằng cách chọn tốc độ học đủ nhỏ để ngăn phân kỳ lúc bắt đầu. Tuy nhiên, tiến trình học sẽ chậm. Ngược lại, tốc độ học lớn ban đầu lại gây ra phân kỳ.

Một giải pháp đơn giản cho vấn đề trên là dùng quá trình khởi động (warmup), trong thời gian đó tốc độ học tăng tới giá trị lớn nhất, sau đó giảm dần tới khi kết thúc quá trình tối ưu. Để đơn giản, ta có thể khởi động bằng hàm tăng tuyến tính. Kết quả, ta có bộ định thời dưới đây.

scheduler = lr_scheduler.CosineScheduler(20, warmup_steps=5, base_lr=0.5,
                     final_lr=0.01)
d2l.plot(np.arange(num_epochs), [scheduler(t) for t in range(num_epochs)])
../_images/output_lr-scheduler_vn_0c8dd4_23_0.svg

Có thể thấy rằng mạng hội tụ tốt hơn ban đầu (cụ thể, hãy quan sát 5 epoch đầu tiên).

trainer = gluon.Trainer(net.collect_params(), 'sgd',
            {'lr_scheduler': scheduler})
train(net, train_iter, test_iter, num_epochs, loss, trainer, ctx)
train loss 0.394, train acc 0.857, test acc 0.854
../_images/output_lr-scheduler_vn_0c8dd4_25_1.svg

Việc khởi động có thể sử dụng trong bất kỳ bộ định thời nào (không chỉ cô-sin). Để biết chi tiết thảo luận và các thí nghiệm về định thời tốc độ học, có thể đọc thêm [Gotmare et al., 2018]. Đặc biệt, các tác giả thấy rằng quá trình khởi động làm giảm độ phân kỳ của tham số trong các mạng rất sâu. Điều này hợp lý về trực giác, vì ta thấy rằng phân kỳ mạnh là do khởi tạo ngẫu nhiên ở những phần mạng học lâu nhất vào lúc đầu.

11.15.4. Tóm tắt

 • Giảm tốc độ học trong huấn luyện có thể cải thiện độ chính xác và giảm tính quá khớp của mô hình.
 • Một cách rất hiệu quả trong thực tế đó là giảm tốc độ học theo khoảng bất cứ khi nào quá trình tối ưu không có tiến bộ đáng kể (plateau). Về cơ bản, định thời trên đảm bảo quá trình tối ưu sẽ hội tụ đến nghiệm phù hợp và chỉ sau đó mới giảm phương sai vốn có của các tham số bằng cách giảm tốc độ học.
 • Định thời cô-sin khá phổ biến trong các bài toán thị giác máy tính. Xem ví dụ GluonCV để biết thêm chi tiết về định thời này.
 • Quá trình khởi động trước khi tối ưu có thể giúp tránh phân kỳ.
 • Tối ưu hóa phục vụ nhiều mục đích trong việc học sâu. Bên cạnh việc cực tiểu hóa hàm mục tiêu trên tập huấn luyện, các thuật toán tối ưu và các định thời tốc độ học khác nhau có thể thay đổi tính khái quát hóa và tính quá khớp trên tập kiểm tra (đối với cùng một giá trị lỗi trên tập huấn luyện).

11.15.5. Bài tập

 1. Hãy thí nghiệm về cách hoạt động của thuật toán tối ưu với một tốc độ học cố định cho trước. Hãy cho biết mô hình tốt nhất mà bạn có thể đạt được theo cách này?
 2. Quá trình hội tụ thay đổi như thế nào nếu bạn thay đổi lũy thừa giảm trong tốc độ học? Để thuận tiện, hãy sử dụng PolyScheduler.
 3. Hãy áp dụng định thời cô-sin cho nhiều bài toán thị giác máy tính, ví dụ, huấn luyện trên tập ImageNet. Hãy so sánh chất lượng mô hình khi dùng phương pháp này so với các loại định thời khác.
 4. Quá trình khởi động nên kéo dài bao lâu?
 5. Bạn có thể liên hệ tối ưu hóa và phép lấy mẫu được không? Hãy bắt đầu bằng cách sử dụng kết quả từ [Welling & Teh, 2011] về động lực học Langevin của Gradient ngẫu nghiên (Stochastic Gradient Langevin Dynamics).

11.15.6. Thảo luận

11.15.7. Những người thực hiện

Bản dịch trong trang này được thực hiện bởi:

 • Đoàn Võ Duy Thanh
 • Trần Yến Thy
 • Nguyễn Văn Quang
 • Nguyễn Mai Hoàng Long
 • Hoang Van-Tien
 • Phạm Hồng Vinh
 • Nguyễn Lê Quang Nhật
 • Nguyễn Văn Cường