13.9. Phân vùng theo Ngữ nghĩa và Tập dữ liệu

Khi thảo luận ở những phần trước về các vấn đề liên quan tới phát hiện vật thể, chúng ta chỉ sử dụng các khung chứa chữ nhật để gán nhãn và dự đoán các vật thể trong ảnh. Trong phần này, ta sẽ xem xét việc phân vùng theo ngữ nghĩa (semantic segmentation), tức là phân chia ảnh thành các vùng với hạng mục ngữ nghĩa khác nhau. Các vùng ngữ nghĩa đó gán nhãn và dự đoán các đối tượng ở mức độ điểm ảnh. Fig. 13.9.1 minh họa một ảnh đã được phân vùng ngữ nghĩa, với các vùng được gán nhãn “chó”, “mèo” và “nền”. Như bạn có thể thấy, so với việc phát hiện vật thể, việc phân vùng theo ngữ nghĩa sẽ gán nhãn các vùng theo đường biên ở mức điểm ảnh, đem lại độ chính xác lớn hơn đáng kể.

../_images/segmentation.svg

Fig. 13.9.1 Ảnh được phân vùng theo ngữ nghĩa, với các vùng được gán nhãn “chó”, “mèo” và “nền”.

13.9.1. Phân vùng Ảnh và Phân vùng Thực thể

Trong lĩnh vực thị giác máy tính, có hai phương pháp quan trọng liên quan tới phân vùng theo ngữ nghĩa, đó là: phân vùng ảnh và phân vùng thực thể. Ta phân biệt các khái niệm này với phân vùng theo ngữ nghĩa như sau:

 • Phân vùng ảnh (Image segmentation) chia một bức ảnh thành các vùng thành phần. Phương pháp này thường sử dụng độ tương quan giữa các điểm ảnh trên ảnh. Trong suốt quá trình huấn luyện, nhãn cho các điểm ảnh là không cần thiết. Tuy nhiên, trong quá trình dự đoán, phương pháp này có thể không đảm bảo các vùng được phân chia chứa ngữ nghĩa mà ta mong muốn. Nếu ta đưa vào bức ảnh trong Fig. 13.9.1, phân vùng ảnh có thể chia con chó thành hai vùng, một vùng bao phủ phần miệng và cặp mắt nơi màu đen là chủ đạo và vùng thứ hai phủ trên phần còn lại của chú chó nơi màu vàng chiếm ưu thế.
 • Phân vùng thực thể (Instance segmentation) còn được gọi là phát hiện và phân vùng đồng thời. Phương pháp này cố gắng xác định các vùng ở mức điểm ảnh theo từng đối tượng riêng biệt ngay trong ảnh. Khác với phân vùng theo ngữ nghĩa, phân vùng thực thể không chỉ phân biệt ngữ nghĩa mà còn cả các thực thể khác nhau. Nếu một ảnh có chứa hai chú chó, phân vùng thực thể sẽ phân biệt những điểm ảnh thuộc về từng chú chó.

13.9.2. Tập dữ liệu Phân vùng theo Ngữ nghĩa Pascal VOC2012

Trong phân vùng theo ngữ nghĩa, Pascal VOC2012 là một tập dữ liệu quan trọng. Để hiểu rõ hơn về tập dữ liệu này, đầu tiên ta nhập vào gói thư viện hoặc mô-đun cần thiết.

%matplotlib inline
from d2l import mxnet as d2l
from mxnet import gluon, image, np, npx
import os

npx.set_np()

Trang gốc có thể không ổn định nên ta tải dữ liệu về từ một trang nhân bản. Tập tin nặng khoảng 2 GB nên thời gian tải về có thể sẽ hơi lâu. Sau khi giải nén tập tin, tập dữ liệu được lưu tại đường dẫn ../data/VOCdevkit/VOC2012.

#@save
d2l.DATA_HUB['voc2012'] = (d2l.DATA_URL + 'VOCtrainval_11-May-2012.tar',
              '4e443f8a2eca6b1dac8a6c57641b67dd40621a49')

voc_dir = d2l.download_extract('voc2012', 'VOCdevkit/VOC2012')

Đi tới thư mục ../data/VOCdevkit/VOC2012 để quan sát các phần khác nhau của tập dữ liệu. Thư mục ImageSets/Segmentation chứa các tệp văn bản định rõ ví dụ để huấn luyện và kiểm tra. Thư mục JPEGImagesSegmentationClass lần lượt chứa các mẫu ảnh đầu vào và nhãn. Các nhãn này cũng mang định dạng ảnh, với số chiều bằng với ảnh đầu vào tương ứng. Trong các nhãn, các điểm ảnh cùng màu thì thuộc cùng hạng mục ngữ nghĩa. Hàm read_voc_images định nghĩa dưới đây đọc và lưu vào bộ nhớ tất cả các ảnh đầu vào và nhãn tương ứng.

#@save
def read_voc_images(voc_dir, is_train=True):
  """Read all VOC feature and label images."""
  txt_fname = os.path.join(voc_dir, 'ImageSets', 'Segmentation',
               'train.txt' if is_train else 'val.txt')
  with open(txt_fname, 'r') as f:
    images = f.read().split()
  features, labels = [], []
  for i, fname in enumerate(images):
    features.append(image.imread(os.path.join(
      voc_dir, 'JPEGImages', f'{fname}.jpg')))
    labels.append(image.imread(os.path.join(
      voc_dir, 'SegmentationClass', f'{fname}.png')))
  return features, labels

train_features, train_labels = read_voc_images(voc_dir, True)

Ta vẽ năm ảnh đầu vào đầu tiên và nhãn của chúng. Trong ảnh nhãn, màu trắng biểu diễn viền và màu đen biểu diễn nền. Các màu khác tương ứng với các hạng mục khác nhau.

n = 5
imgs = train_features[0:n] + train_labels[0:n]
d2l.show_images(imgs, 2, n);
../_images/output_semantic-segmentation-and-dataset_vn_f1c840_7_0.png

Tiếp theo, ta liệt kê từng giá trị màu RGB của các nhãn và hạng mục của nhãn đó.

#@save
VOC_COLORMAP = [[0, 0, 0], [128, 0, 0], [0, 128, 0], [128, 128, 0],
        [0, 0, 128], [128, 0, 128], [0, 128, 128], [128, 128, 128],
        [64, 0, 0], [192, 0, 0], [64, 128, 0], [192, 128, 0],
        [64, 0, 128], [192, 0, 128], [64, 128, 128], [192, 128, 128],
        [0, 64, 0], [128, 64, 0], [0, 192, 0], [128, 192, 0],
        [0, 64, 128]]

#@save
VOC_CLASSES = ['background', 'aeroplane', 'bicycle', 'bird', 'boat',
        'bottle', 'bus', 'car', 'cat', 'chair', 'cow',
        'diningtable', 'dog', 'horse', 'motorbike', 'person',
        'potted plant', 'sheep', 'sofa', 'train', 'tv/monitor']

Sau khi khai báo hai hằng số trên, ta có thể dễ dàng tìm chỉ số hạng mục cho mỗi điểm ảnh trong các nhãn.

#@save
def build_colormap2label():
  """Build an RGB color to label mapping for segmentation."""
  colormap2label = np.zeros(256 ** 3)
  for i, colormap in enumerate(VOC_COLORMAP):
    colormap2label[(colormap[0]*256 + colormap[1])*256 + colormap[2]] = i
  return colormap2label

#@save
def voc_label_indices(colormap, colormap2label):
  """Map an RGB color to a label."""
  colormap = colormap.astype(np.int32)
  idx = ((colormap[:, :, 0] * 256 + colormap[:, :, 1]) * 256
      + colormap[:, :, 2])
  return colormap2label[idx]

Ví dụ, trong ảnh ví dụ đầu tiên, phần đầu máy bay có chỉ số hạng mục là một và chỉ số của nền là 0.

y = voc_label_indices(train_labels[0], build_colormap2label())
y[105:115, 130:140], VOC_CLASSES[1]
(array([[0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 1.],
    [0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 1., 1., 1.],
    [0., 0., 0., 0., 0., 0., 1., 1., 1., 1.],
    [0., 0., 0., 0., 0., 1., 1., 1., 1., 1.],
    [0., 0., 0., 0., 0., 1., 1., 1., 1., 1.],
    [0., 0., 0., 0., 1., 1., 1., 1., 1., 1.],
    [0., 0., 0., 0., 0., 1., 1., 1., 1., 1.],
    [0., 0., 0., 0., 0., 1., 1., 1., 1., 1.],
    [0., 0., 0., 0., 0., 0., 1., 1., 1., 1.],
    [0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 1., 1.]]),
 'aeroplane')

13.9.2.1. Tiền xử lý Dữ liệu

Trong chương trước, ta biến đổi tỷ lệ của ảnh để khớp với kích thước đầu vào của mô hình. Với phương pháp phân vùng theo ngữ nghĩa, ta phải tái ánh xạ hạng mục được dự đoán của điểm ảnh về kích thước gốc của ảnh đầu vào. Sẽ rất khó để thực hiện việc này một cách chính xác, nhất là ở các phân vùng mang ngữ nghĩa khác nhau. Để tránh vấn đề này, ta cắt ảnh để chỉnh kích thước chứ không biến đổi tỷ lệ ảnh. Cụ thể, ta sử dụng phương pháp cắt ngẫu nhiên được sử dụng trong kỹ thuật tăng cường ảnh để cắt cùng một vùng từ cả ảnh đầu vào và nhãn của nó.

#@save
def voc_rand_crop(feature, label, height, width):
  """Randomly crop for both feature and label images."""
  feature, rect = image.random_crop(feature, (width, height))
  label = image.fixed_crop(label, *rect)
  return feature, label

imgs = []
for _ in range(n):
  imgs += voc_rand_crop(train_features[0], train_labels[0], 200, 300)
d2l.show_images(imgs[::2] + imgs[1::2], 2, n);
../_images/output_semantic-segmentation-and-dataset_vn_f1c840_15_0.png

13.9.2.2. Các lớp của Tập dữ liệu cho Phân vùng theo Ngữ nghĩa Tuỳ chỉnh

Ta kế thừa lớp Dataset cung cấp bởi Gluon để tuỳ chỉnh tập dữ liệu phân vùng theo ngữ nghĩa VOCSegDataset. Bằng việc lập trình hàm __getitem__, ta có thể tuỳ ý truy cập từ tập dữ liệu ảnh đầu vào với chỉ số idx và các chỉ số hạng mục của từng điểm ảnh trong ảnh đó. Do một số ảnh trong tập dữ liệu có thể nhỏ hơn chiều đầu ra mong muốn trong phép cắt ngẫu nhiên, ta cần loại bỏ các ví dụ đó bằng hàm filter. Thêm vào đó, ta định nghĩa hàm normalize_image để chuẩn hoá từng kênh RGB của các ảnh đầu vào.

#@save
class VOCSegDataset(gluon.data.Dataset):
  """A customized dataset to load VOC dataset."""

  def __init__(self, is_train, crop_size, voc_dir):
    self.rgb_mean = np.array([0.485, 0.456, 0.406])
    self.rgb_std = np.array([0.229, 0.224, 0.225])
    self.crop_size = crop_size
    features, labels = read_voc_images(voc_dir, is_train=is_train)
    self.features = [self.normalize_image(feature)
             for feature in self.filter(features)]
    self.labels = self.filter(labels)
    self.colormap2label = build_colormap2label()
    print('read ' + str(len(self.features)) + ' examples')

  def normalize_image(self, img):
    return (img.astype('float32') / 255 - self.rgb_mean) / self.rgb_std

  def filter(self, imgs):
    return [img for img in imgs if (
      img.shape[0] >= self.crop_size[0] and
      img.shape[1] >= self.crop_size[1])]

  def __getitem__(self, idx):
    feature, label = voc_rand_crop(self.features[idx], self.labels[idx],
                    *self.crop_size)
    return (feature.transpose(2, 0, 1),
        voc_label_indices(label, self.colormap2label))

  def __len__(self):
    return len(self.features)

13.9.2.3. Đọc tập Dữ liệu

Sử dụng lớp VOCSegDataset được tuỳ chỉnh ở trên, ta có thể khởi tạo đối tượng tập huấn luyện và tập kiểm tra. Giả sử thao tác cắt ngẫu nhiên tạo ra ảnh có kích thước \(320\times 480\). Dưới đây ta có thể thấy số lượng ảnh được giữ lại trong tập huấn luyện và tập kiểm tra.

crop_size = (320, 480)
voc_train = VOCSegDataset(True, crop_size, voc_dir)
voc_test = VOCSegDataset(False, crop_size, voc_dir)
read 1114 examples
read 1078 examples

Ta đặt kích thước batch là 64 và định nghĩa các iterator cho tập huấn luyện và tập kiểm tra. Sau đó ta sẽ in ra kích thước của minibatch đầu tiên. Khác với phân loại ảnh và nhận dạng vật thể, các nhãn ở đây là các mảng ba chiều.

batch_size = 64
train_iter = gluon.data.DataLoader(voc_train, batch_size, shuffle=True,
                  last_batch='discard',
                  num_workers=d2l.get_dataloader_workers())
for X, Y in train_iter:
  print(X.shape)
  print(Y.shape)
  break
(64, 3, 320, 480)
(64, 320, 480)

13.9.2.4. Kết hợp Tất cả lại với nhau

Cuối cùng, ta định nghĩa hàm load_data_voc để tải xuống và nạp tập dữ liệu, sau đó trả về các iterator dữ liệu.

#@save
def load_data_voc(batch_size, crop_size):
  """Download and load the VOC2012 semantic dataset."""
  voc_dir = d2l.download_extract('voc2012', os.path.join(
    'VOCdevkit', 'VOC2012'))
  num_workers = d2l.get_dataloader_workers()
  train_iter = gluon.data.DataLoader(
    VOCSegDataset(True, crop_size, voc_dir), batch_size,
    shuffle=True, last_batch='discard', num_workers=num_workers)
  test_iter = gluon.data.DataLoader(
    VOCSegDataset(False, crop_size, voc_dir), batch_size,
    last_batch='discard', num_workers=num_workers)
  return train_iter, test_iter

13.9.3. Tóm tắt

 • Phân vùng theo ngữ nghĩa tập trung vào việc phân vùng ảnh thành các vùng với hạng mục ngữ nghĩa khác nhau.
 • Trong lĩnh vực này, Pascal VOC2012 là một tập dữ liệu quan trọng.
 • Do các ảnh đầu vào và nhãn trong phân vùng ảnh theo ngữ nghĩa có mối tương quan một-một ở cấp độ điểm ảnh, ta cắt các ảnh này một cách ngẫu nhiên theo kích thước cố định thay vì biến đổi tỷ lệ của chúng.

13.9.4. Bài tập

Xem lại nội dung được trình bày trong Section 13.1. Phương pháp tăng cường ảnh nào sử dụng trong phân loại ảnh có thể khó sử dụng trong phân vùng ảnh theo ngữ nghĩa?

13.9.5. Thảo luận

13.9.6. Những người thực hiện

Bản dịch trong trang này được thực hiện bởi:

 • Đoàn Võ Duy Thanh
 • Nguyễn Mai Hoàng Long
 • Đỗ Trường Giang
 • Lê Khắc Hồng Phúc
 • Phạm Minh Đức
 • Nguyễn Lê Quang Nhật
 • Phạm Hồng Vinh
 • Nguyễn Văn Cường