7.3. Mạng trong Mạng (Network in Network - NiN)

LeNet, AlexNet và VGG đều có chung một khuôn mẫu thiết kế: trích xuất các đặc trưng khai thác cấu trúc không gian thông qua một chuỗi các phép tích chập và các tầng gộp, sau đó hậu xử lý các biểu diễn thông qua các tầng kết nối đầy đủ. Những cải tiến so với LeNet của AlexNet và VGG chủ yếu nằm ở việc mở rộng và tăng chiều sâu hai mô-đun này. Một lựa chọn khác là ta có thể sử dụng các tầng kết nối đầy đủ ngay từ giai đoạn trước. Tuy nhiên, việc tùy tiện sử dụng các tầng kết nối dày đặc có thể làm mất đi cấu trúc không gian của biểu diễn. Dùng các khối của Mạng trong Mạng (Network in Network - NiN) là một giải pháp thay thế khác. Ý tưởng này được đề xuất trong [Lin et al., 2013] dựa trên một thay đổi rất đơn giản — sử dụng MLP trên các kênh cho từng điểm ảnh riêng biệt.

7.3.1. Khối NiN

Hãy nhớ lại rằng đầu vào và đầu ra của các tầng tích chập là các mảng bốn chiều với các trục tương ứng với batch, kênh, chiều cao và chiều rộng. Đầu vào và đầu ra của các tầng kết nối đầy đủ thường là các mảng hai chiều tương ứng với batch và các đặc trưng. Ý tưởng chính của NiN là áp dụng một tầng kết nối đầy đủ tại mỗi vị trí điểm ảnh (theo chiều cao và chiều rộng). Nếu trọng số tại mỗi vị trí không gian được chia sẻ với nhau, ta có thể coi đây là một tầng chập \(1\times 1\) (như được mô tả trong Section 6.4) hoặc như một tầng kết nối đầy đủ được áp dụng độc lập trên từng vị trí điểm ảnh. Nói theo một cách khác, ta có thể coi từng phần tử trong chiều không gian (chiều cao và chiều rộng) là tương đương với một mẫu và mỗi kênh tương đương với một đặc trưng. Fig. 7.3.1 minh họa sự khác biệt chính về cấu trúc giữa NiN và AlexNet, VGG cũng như các mạng khác.

../_images/nin.svg

Fig. 7.3.1 Hình bên trái biểu diễn cấu trúc mạng của AlexNet và VGG, và hình bênh phải biểu diễn cấu trúc mạng của NiN

Khối NiN bao gồm một tầng tích chập theo sau bởi hai tầng tích chập \(1\times 1\) hoạt động như các tầng kết nối đầy đủ trên điểm ảnh và sau đó là hàm kích hoạt ReLU. Kích thước cửa sổ tích chập của tầng thứ nhất thường được định nghĩa bởi người dùng. Kích thước cửa sổ tích chập ở các tầng tiếp theo được cố định bằng \(1 \times 1\).

from d2l import mxnet as d2l
from mxnet import np, npx
from mxnet.gluon import nn
npx.set_np()

def nin_block(num_channels, kernel_size, strides, padding):
  blk = nn.Sequential()
  blk.add(nn.Conv2D(num_channels, kernel_size, strides, padding,
           activation='relu'),
      nn.Conv2D(num_channels, kernel_size=1, activation='relu'),
      nn.Conv2D(num_channels, kernel_size=1, activation='relu'))
  return blk

7.3.2. Mô hình NiN

Cấu trúc mạng NiN gốc được đề xuất ngay sau và rõ ràng lấy cảm hứng từ mạng Alexnet. NiN sử dụng các tầng tích chập có kích thước cửa sổ \(11\times 11\), \(5\times 5\), \(3\times 3\), và số lượng các kênh đầu ra tương ứng giống với AlexNet. Mỗi khối NiN theo sau bởi một tầng gộp cực đại với sải bước 2 và kích thước cửa sổ \(3\times 3\).

Một điểm khác biệt đáng chú ý so với AlexNet là NiN tránh hoàn toàn việc sử dụng các kết nối dày đặc. Thay vào đó, mạng này sử dụng các khối NiN với số kênh đầu ra bằng với số lớp nhãn, theo sau bởi một tầng gộp trung bình toàn cục, tạo ra một vector logit. Một lợi thế của thiết kế NiN là giảm được các tham số cần thiết của mô hình một cách đáng kể. Tuy nhiên, trong thực tế, cách thiết kế này đôi lúc đòi hỏi tăng thời gian huấn luyện mô hình.

net = nn.Sequential()
net.add(nin_block(96, kernel_size=11, strides=4, padding=0),
    nn.MaxPool2D(pool_size=3, strides=2),
    nin_block(256, kernel_size=5, strides=1, padding=2),
    nn.MaxPool2D(pool_size=3, strides=2),
    nin_block(384, kernel_size=3, strides=1, padding=1),
    nn.MaxPool2D(pool_size=3, strides=2),
    nn.Dropout(0.5),
    # There are 10 label classes
    nin_block(10, kernel_size=3, strides=1, padding=1),
    # The global average pooling layer automatically sets the window shape
    # to the height and width of the input
    nn.GlobalAvgPool2D(),
    # Transform the four-dimensional output into two-dimensional output
    # with a shape of (batch size, 10)
    nn.Flatten())

Chúng ta tạo một mẫu dữ liệu để kiểm tra kích thước đầu ra của từng khối.

X = np.random.uniform(size=(1, 1, 224, 224))
net.initialize()
for layer in net:
  X = layer(X)
  print(layer.name, 'output shape:\t', X.shape)
sequential1 output shape:  (1, 96, 54, 54)
pool0 output shape: (1, 96, 26, 26)
sequential2 output shape:  (1, 256, 26, 26)
pool1 output shape: (1, 256, 12, 12)
sequential3 output shape:  (1, 384, 12, 12)
pool2 output shape: (1, 384, 5, 5)
dropout0 output shape:    (1, 384, 5, 5)
sequential4 output shape:  (1, 10, 5, 5)
pool3 output shape: (1, 10, 1, 1)
flatten0 output shape:    (1, 10)

7.3.3. Thu thập Dữ liệu và Huấn luyện

Như thường lệ, ta sẽ sử dụng Fashion-MNIST để huấn luyện mô hình. Quá trình huấn luyện NiN cũng tương tự như AlexNet và VGG, nhưng thường sử dụng tốc độ học lớn hơn.

lr, num_epochs, batch_size = 0.1, 10, 128
train_iter, test_iter = d2l.load_data_fashion_mnist(batch_size, resize=224)
d2l.train_ch6(net, train_iter, test_iter, num_epochs, lr)
loss 0.345, train acc 0.874, test acc 0.870
1093.1 examples/sec on gpu(0)
../_images/output_nin_vn_79725b_7_1.svg

7.3.4. Tóm tắt

 • NiN sử dụng các khối được cấu thành từ một tầng tích chập thông thường và nhiều tầng tích chập \(1\times 1\). Kỹ thuật này có thể dùng trong các khối tích chập để tăng tính phi tuyến trên điểm ảnh.
 • NiN loại bỏ các tầng kết nối đầy đủ và thay thế chúng bằng phép gộp trung bình toàn cục (nghĩa là tính trung bình cộng từ tất cả các vị trí) sau khi giảm số lượng kênh xuống bằng với số lượng đầu ra mong muốn (ví dụ: 10 kênh cho Fashion-MNIST).
 • Việc bỏ đi các các tầng dày đặc giúp làm giảm hiện tượng quá khớp. NiN có số lượng tham số ít hơn đáng kể.
 • Thiết kế của NiN đã ảnh hưởng đến thiết kế của nhiều mạng nơ-ron tích chập sau này.

7.3.5. Bài tập

 1. Điều chỉnh các siêu tham số để cải thiện độ chính xác phân loại.
 2. Tại sao có hai tầng chập \(1\times 1\) trong khối NiN? Thử loại bỏ một trong số chúng, sau đó quan sát và phân tích các hiện tượng thực nghiệm.
 3. Tính toán việc sử dụng tài nguyên của NiN với:
  • Số lượng tham số?
  • Số lượng phép tính?
  • Lượng bộ nhớ cần thiết trong quá trình huấn luyện?
  • Lượng bộ nhớ cần thiết trong quá trình dự đoán?
 4. Các vấn đề nào sẽ nảy sinh khi giảm biểu diễn từ \(384 \times 5 \times 5\) xuống \(10 \times 5 \times 5\) trong một bước?

7.3.6. Thảo luận

7.3.7. Những người thực hiện

Bản dịch trong trang này được thực hiện bởi:

 • Đoàn Võ Duy Thanh
 • Vũ Hữu Tiệp
 • Nguyễn Duy Du
 • Lê Khắc Hồng Phúc
 • Nguyễn Lê Quang Nhật
 • Nguyễn Cảnh Thướng
 • Lê Khắc Hồng Phúc
 • Nguyễn Văn Cường