15.7. Suy luận Ngôn ngữ Tự nhiên: Tinh chỉnh BERT

Ở các phần đầu của chương này, ta đã thiết kế một kiến trúc dựa trên cơ chế tập trung (trong Section 15.5) cho tác vụ suy luận ngôn ngữ tự nhiên trên tập dữ liệu SNLI (như được mô tả trong Section 15.4). Bây giờ ta trở lại tác vụ này qua thực hiện tinh chỉnh BERT. Như đã thảo luận trong Section 15.6, suy luận ngôn ngữ tự nhiên là bài toán phân loại cặp văn bản ở cấp độ chuỗi, và việc tinh chỉnh BERT chỉ đòi hỏi thêm một kiến trúc bổ trợ dựa trên MLP, như minh họa trong Fig. 15.7.1.

../_images/nlp-map-nli-bert.svg

Fig. 15.7.1 Phần này truyền BERT đã tiền huấn luyện vào một kiến trúc dựa trên MLP cho suy luận ngôn ngữ tự nhiên.

Trong phần này, chúng ta sẽ tải một phiên bản BERT đã tiền huấn luyện kích thước nhỏ, rồi tinh chỉnh nó để suy luận ngôn ngữ tự nhiên trên tập dữ liệu SNLI.

from d2l import mxnet as d2l
import json
import multiprocessing
from mxnet import autograd, gluon, init, np, npx
from mxnet.gluon import nn
import os

npx.set_np()

15.7.1. Nạp BERT đã Tiền huấn luyện

Chúng ta đã giải thích cách tiền huấn luyện BERT trên tập dữ liệu WikiText-2 trong Section 14.9Section 14.10 (lưu ý rằng mô hình BERT ban đầu được tiền huấn luyện trên các kho ngữ liệu lớn hơn nhiều). Ở thảo luận trong Section 14.10, mô hình BERT gốc có hàng trăm triệu tham số. Trong phần sau đây, chúng tôi cung cấp hai phiên bản BERT tiền huấn luyện: “bert.base” có kích thước xấp xỉ mô hình BERT cơ sở gốc, là mô hình đòi hỏi nhiều tài nguyên tính toán để tinh chỉnh, trong khi “bert.small” là phiên bản nhỏ để thuận tiện cho việc minh họa.

d2l.DATA_HUB['bert.base'] = (d2l.DATA_URL + 'bert.base.zip',
               '7b3820b35da691042e5d34c0971ac3edbd80d3f4')
d2l.DATA_HUB['bert.small'] = (d2l.DATA_URL + 'bert.small.zip',
               'a4e718a47137ccd1809c9107ab4f5edd317bae2c')

Cả hai mô hình BERT đã tiền huấn luyện đều chứa tập tin “vocab.json” định nghĩa tập từ vựng và tập tin “pretrained.params” chứa các tham số tiền huấn luyện. Ta thực hiện hàm load_pretrained_model sau đây để nạp các tham số đã tiền huấn luyện của BERT.

def load_pretrained_model(pretrained_model, num_hiddens, ffn_num_hiddens,
             num_heads, num_layers, dropout, max_len, devices):
  data_dir = d2l.download_extract(pretrained_model)
  # Define an empty vocabulary to load the predefined vocabulary
  vocab = d2l.Vocab([])
  vocab.idx_to_token = json.load(open(os.path.join(data_dir, 'vocab.json')))
  vocab.token_to_idx = {token: idx for idx, token in enumerate(
    vocab.idx_to_token)}
  bert = d2l.BERTModel(len(vocab), num_hiddens, ffn_num_hiddens, num_heads,
             num_layers, dropout, max_len)
  # Load pretrained BERT parameters
  bert.load_parameters(os.path.join(data_dir, 'pretrained.params'),
             ctx=devices)
  return bert, vocab

Để thuận tiện biểu diễn trên hầu hết các phần cứng, ta sẽ nạp và tinh chỉnh phiên bản nhỏ (“bert-small”) của BERT đã tiền huấn luyện ở phần này. Phần bài tập sẽ hướng dẫn cách tinh chỉnh mô hình “bert-base” lớn hơn nhiều, để cải thiện đáng kể độ chính xác khi kiểm tra.

devices = d2l.try_all_gpus()
bert, vocab = load_pretrained_model(
  'bert.small', num_hiddens=256, ffn_num_hiddens=512, num_heads=4,
  num_layers=2, dropout=0.1, max_len=512, devices=devices)
Downloading ../data/bert.small.zip from http://d2l-data.s3-accelerate.amazonaws.com/bert.small.zip...

15.7.2. Tập dữ liệu để Tinh chỉnh BERT

Đối với tác vụ xuôi dòng suy luận ngôn ngữ tự nhiên trên tập dữ liệu SNLI, ta định nghĩa một lớp SNLIBERTDataset là tập dữ liệu tuỳ biến. Trong mỗi mẫu, tiền đề và giả thuyết tạo thành một cặp chuỗi văn bản và được đóng gói thành một chuỗi đầu vào BERT như được mô tả trong Fig. 15.6.2. Nhắc lại Section 14.8.4, ID của các đoạn đó được sử dụng để phân biệt tiền đề và giả thuyết trong chuỗi đầu vào BERT. Với độ dài tối đa đã định trước của chuỗi đầu vào BERT (max_len), token cuối cùng của đoạn dài hơn trong cặp văn bản đầu vào sẽ liên tục bị xóa cho đến khi độ dài của nó là max_len. Để tăng tốc quá trình tạo tập dữ liệu SNLI cho việc tinh chỉnh BERT, ta sử dụng 4 tiến trình thợ để tạo ra các mẫu cho tập huấn luyện và tập kiểm tra một cách song song.

class SNLIBERTDataset(gluon.data.Dataset):
  def __init__(self, dataset, max_len, vocab=None):
    all_premise_hypothesis_tokens = [[
      p_tokens, h_tokens] for p_tokens, h_tokens in zip(
      *[d2l.tokenize([s.lower() for s in sentences])
       for sentences in dataset[:2]])]

    self.labels = np.array(dataset[2])
    self.vocab = vocab
    self.max_len = max_len
    (self.all_token_ids, self.all_segments,
     self.valid_lens) = self._preprocess(all_premise_hypothesis_tokens)
    print('read ' + str(len(self.all_token_ids)) + ' examples')

  def _preprocess(self, all_premise_hypothesis_tokens):
    pool = multiprocessing.Pool(4) # Use 4 worker processes
    out = pool.map(self._mp_worker, all_premise_hypothesis_tokens)
    all_token_ids = [
      token_ids for token_ids, segments, valid_len in out]
    all_segments = [segments for token_ids, segments, valid_len in out]
    valid_lens = [valid_len for token_ids, segments, valid_len in out]
    return (np.array(all_token_ids, dtype='int32'),
        np.array(all_segments, dtype='int32'),
        np.array(valid_lens))

  def _mp_worker(self, premise_hypothesis_tokens):
    p_tokens, h_tokens = premise_hypothesis_tokens
    self._truncate_pair_of_tokens(p_tokens, h_tokens)
    tokens, segments = d2l.get_tokens_and_segments(p_tokens, h_tokens)
    token_ids = self.vocab[tokens] + [self.vocab['<pad>']] \
               * (self.max_len - len(tokens))
    segments = segments + [0] * (self.max_len - len(segments))
    valid_len = len(tokens)
    return token_ids, segments, valid_len

  def _truncate_pair_of_tokens(self, p_tokens, h_tokens):
    # Reserve slots for '<CLS>', '<SEP>', and '<SEP>' tokens for the BERT
    # input
    while len(p_tokens) + len(h_tokens) > self.max_len - 3:
      if len(p_tokens) > len(h_tokens):
        p_tokens.pop()
      else:
        h_tokens.pop()

  def __getitem__(self, idx):
    return (self.all_token_ids[idx], self.all_segments[idx],
        self.valid_lens[idx]), self.labels[idx]

  def __len__(self):
    return len(self.all_token_ids)

Sau khi tải xuống tập dữ liệu SNLI, ta tạo các mẫu huấn luyện và kiểm tra bằng cách khởi tạo lớp SNLIBERTDataset. Các mẫu đó sẽ được đọc từ các minibatch trong quá trình huấn luyện và kiểm tra của suy luận ngôn ngữ tự nhiên.

# Reduce `batch_size` if there is an out of memory error. In the original BERT
# model, `max_len` = 512
batch_size, max_len, num_workers = 512, 128, d2l.get_dataloader_workers()
data_dir = d2l.download_extract('SNLI')
train_set = SNLIBERTDataset(d2l.read_snli(data_dir, True), max_len, vocab)
test_set = SNLIBERTDataset(d2l.read_snli(data_dir, False), max_len, vocab)
train_iter = gluon.data.DataLoader(train_set, batch_size, shuffle=True,
                  num_workers=num_workers)
test_iter = gluon.data.DataLoader(test_set, batch_size,
                 num_workers=num_workers)
read 549367 examples
read 9824 examples

15.7.3. Tinh chỉnh BERT

Như Fig. 15.6.2 đã chỉ ra, tinh chỉnh BERT trong suy luận ngôn ngữ tự nhiên chỉ yêu cầu thêm một perceptron đa tầng gồm hai tầng kết nối đầy đủ (xem self.hiisedself.output trong lớp BERTClassifier bên dưới). Perceptron đa tầng này biến đổi biểu diễn BERT của token đặc biệt “<cls>”, là token mã hóa thông tin của cả tiền đề và giả thuyết, thành ba đầu ra của suy luận ngôn ngữ tự nhiên: kéo theo, đối lập và trung tính.

class BERTClassifier(nn.Block):
  def __init__(self, bert):
    super(BERTClassifier, self).__init__()
    self.encoder = bert.encoder
    self.hidden = bert.hidden
    self.output = nn.Dense(3)

  def forward(self, inputs):
    tokens_X, segments_X, valid_lens_x = inputs
    encoded_X = self.encoder(tokens_X, segments_X, valid_lens_x)
    return self.output(self.hidden(encoded_X[:, 0, :]))

Sau đây, mô hình BERT đã tiền huấn luyện bert được đưa vào thực thể net của lớp BERTClassifier cho tác vụ xuôi dòng. Thông thường khi lập trình tinh chỉnh BERT, chỉ các tham số của tầng đầu ra của perception đa tầng bổ sung (net.output) mới được học từ đầu. Còn tất cả các tham số của bộ mã hóa BERT đã tiền huấn luyện (net.encoder) và tầng ẩn của perception đa tầng bổ sung (net.hidden) thì sẽ được tinh chỉnh.

net = BERTClassifier(bert)
net.output.initialize(ctx=devices)

Nhớ lại rằng trong Section 14.8, cả 2 lớpMaskLM và lớp NextSentencePred đều có các tham số của perceptron đa tầng mà chúng sử dụng. Các tham số này là một phần của các tham số trong mô hình BERT đã tiền huấn luyện bert, và do đó là một phần của các tham số trong net. Tuy nhiên, các tham số này chỉ được dùng để tính toán mất mát của mô hình ngôn ngữ có mặt nạ và mất mát khi dự đoán câu tiếp theo trong quá trình tiền huấn luyện. Hai hàm mất mát này không liên quan đến việc tinh chỉnh trong các ứng dụng xuôi dòng, do đó các tham số của perceptron đa tầng dùng trong MaskLMNextSentencePred không được cập nhật khi tinh chỉnh BERT.

Để cho phép sử dụng các tham số với gradient không cập nhật, ta đặt cờ ignore_stale_grad = True trong hàm step của d2l.train_batch_ch13. Chúng ta sử dụng chức năng này để huấn luyện và đánh giá mô hình net bằng cách sử dụng tập huấn luyện (train_iter) và tập kiểm tra (test_iter) của SNLI. Do hạn chế về tài nguyên tính toán, độ chính xác của việc huấn luyện và kiểm tra vẫn còn có thể được cải thiện hơn nữa: chúng sẽ thảo luận vấn đề này trong phần bài tập.

lr, num_epochs = 1e-4, 5
trainer = gluon.Trainer(net.collect_params(), 'adam', {'learning_rate': lr})
loss = gluon.loss.SoftmaxCrossEntropyLoss()
d2l.train_ch13(net, train_iter, test_iter, loss, trainer, num_epochs, devices,
        d2l.split_batch_multi_inputs)
loss 0.593, train acc 0.744, test acc 0.712
5015.4 examples/sec on [gpu(0)]
../_images/output_natural-language-inference-bert_vn_390219_17_1.svg

15.7.4. Tóm tắt

 • Chúng ta có thể tinh chỉnh mô hình BERT đã tiền huấn luyện cho các ứng dụng xuôi dòng, chẳng hạn như suy luận ngôn ngữ tự nhiên trên tập dữ liệu SNLI.
 • Trong quá trình tinh chỉnh, mô hình BERT trở thành một phần của mô hình ứng dụng xuôi dòng. Các tham số chỉ liên quan đến phần mất mát trong tiền huấn luyện sẽ không được cập nhật trong quá trình tinh chỉnh.

15.7.5. Bài tập

 1. Hãy tinh chỉnh một mô hình BERT tiền huấn luyện lớn hơn, có kích thước tương đương với mô hình BERT cơ sở ban đầu, nếu tài nguyên tính toán của bạn cho phép. Hãy thay đổi các đối số trong hàm load_pretrained_model: thay thế ‘bert.small’ bằng ‘bert.base’, lần lượt tăng giá trị của num_hiddens = 256,ffn_num_hiddens = 512, num_heads = 4,num_layers = 2 thành 768,3072, 12,12. Bằng cách tăng số epoch khi tinh chỉnh (và có thể điều chỉnh các siêu tham số khác), có thể nhận được độ chính xác trên tập kiểm tra cao hơn 0,86 không?
 2. Làm thế nào để cắt ngắn một cặp chuỗi theo tỉ lệ độ dài của chúng? So sánh phương thức cắt ngắn cặp này và phương thức được sử dụng trong lớp SNLIBERTDataset. Ưu và nhược điểm của chúng là gì?

15.7.6. Thảo luận

15.7.7. Những người thực hiện

Bản dịch trong trang này được thực hiện bởi:

 • Đoàn Võ Duy Thanh
 • Nguyễn Mai Hoàng Long
 • Nguyễn Thái Bình
 • Nguyễn Văn Cường
 • Nguyễn Lê Quang Nhật
 • Phạm Hồng Vinh

Lần cập nhật gần nhất: 26/09/2020. (Cập nhật lần cuối từ nội dung gốc: 20/09/2020)