14.9. Tập dữ liệu để Tiền huấn luyện BERT

Để tiền huấn luyện mô hình BERT như thực hiện trong Section 14.8, ta cần sinh tập dữ liệu ở định dạng lý tưởng để thuận tiện cho hai tác vụ tiền huấn luyện: mô hình hóa ngôn ngữ có mặt nạ và dự đoán câu tiếp theo. Một mặt, mô hình BERT gốc được tiền huấn luyện trên kho ngữ liệu được ghép lại từ hai kho ngữ liệu khổng lồ là BookCorpus và Wikipedia Tiếng Anh (xem Section 14.8.5), khiến việc thực hành trở nên khó khăn đối với hầu hết độc giả của cuốn sách này. Mặt khác, mô hình BERT đã được tiền huấn luyện sẵn có thể không phù hợp với các ứng dụng ở một số lĩnh vực cụ thể như ngành dược. Do đó, việc tiền huấn luyện BERT trên một tập dữ liệu tùy chỉnh đang ngày càng trở nên phổ biến hơn. Để thuận tiện minh họa cho tiền huấn luyện BERT, ta sử dụng một kho ngữ liệu nhỏ hơn là WikiText-2 [Merity et al., 2016].

So với tập dữ liệu PTB đã dùng để thực hiện tiền huấn luyện word2vec ở Section 14.3, WikiText-2 đã i) giữ lại dấu ngắt câu ban đầu, giúp nó phù hợp cho việc dự đoán câu kế tiếp; ii) giữ lại ký tự viết hoa và số; iii) và lớn hơn gấp hai lần.

import collections
from d2l import mxnet as d2l
import mxnet as mx
from mxnet import autograd, gluon, init, np, npx
import os
import random
import time
import zipfile

npx.set_np()

Trong tập dữ liệu WikiText-2, mỗi dòng biểu diễn một đoạn văn. Dấu cách được chèn vào giữa bất cứ dấu ngắt câu nào và token đứng trước nó. Các đoạn văn có tối thiểu hai câu được giữ lại. Để tách các câu, ta chỉ sử dụng dấu chấm làm dấu phân cách cho đơn giản. Ta sẽ dành việc thảo luận về các kỹ thuật tách câu phức tạp hơn ở phần bài tập cuối mục.

#@save
d2l.DATA_HUB['wikitext-2'] = (
  'https://s3.amazonaws.com/research.metamind.io/wikitext/'
  'wikitext-2-v1.zip', '3c914d17d80b1459be871a5039ac23e752a53cbe')

#@save
def _read_wiki(data_dir):
  file_name = os.path.join(data_dir, 'wiki.train.tokens')
  with open(file_name, 'r') as f:
    lines = f.readlines()
  # Uppercase letters are converted to lowercase ones
  paragraphs = [line.strip().lower().split(' . ')
         for line in lines if len(line.split(' . ')) >= 2]
  random.shuffle(paragraphs)
  return paragraphs

14.9.1. Định nghĩa các Hàm trợ giúp cho các Tác vụ Tiền huấn luyện

Ở phần này, ta sẽ bắt đầu lập trình các hàm hỗ trợ cho các hai tác vụ tiền huấn luyện BERT: dự đoán câu tiếp theo và mô hình hóa ngôn ngữ có mặt nạ. Các hàm hỗ trợ này sẽ được gọi khi thực hiện chuyển đổi các kho ngữ liệu văn bản thô sang tập dữ liệu có định dạng lý tưởng để tiền huấn luyện BERT.

14.9.1.1. Sinh tác vụ Dự đoán câu tiếp theo

Dựa theo mô tả của Section 14.8.5.2, hàm _get_next_sentence sinh một mẫu để huấn luyện cho tác vụ phân loại nhị phân.

#@save
def _get_next_sentence(sentence, next_sentence, paragraphs):
  if random.random() < 0.5:
    is_next = True
  else:
    # `paragraphs` is a list of lists of lists
    next_sentence = random.choice(random.choice(paragraphs))
    is_next = False
  return sentence, next_sentence, is_next

Hàm sau đây sinh các mẫu huấn luyện cho tác vụ dự đoán câu tiếp theo từ đầu vào paragraph thông qua hàm _get_next_sentence. paragraph ở đây là một danh sách các câu mà mỗi câu là một danh sách các token. Đối số max_len là chiều dài cực đại của chuỗi đầu vào BERT trong suốt quá trình tiền huấn luyện.

#@save
def _get_nsp_data_from_paragraph(paragraph, paragraphs, vocab, max_len):
  nsp_data_from_paragraph = []
  for i in range(len(paragraph) - 1):
    tokens_a, tokens_b, is_next = _get_next_sentence(
      paragraph[i], paragraph[i + 1], paragraphs)
    # Consider 1 '<cls>' token and 2 '<sep>' tokens
    if len(tokens_a) + len(tokens_b) + 3 > max_len:
      continue
    tokens, segments = d2l.get_tokens_and_segments(tokens_a, tokens_b)
    nsp_data_from_paragraph.append((tokens, segments, is_next))
  return nsp_data_from_paragraph

14.9.1.2. Tạo Tác vụ Mô hình hóa Ngôn ngữ có Mặt nạ

Để tạo dữ liệu huấn luyện cho tác vụ mô hình hóa ngôn ngữ có mặt nạ từ một chuỗi đầu vào BERT, chúng ta cần định nghĩa hàm _replace_mlm_tokens. Đầu vào của nó, tokens là một danh sách các token biểu diễn cho một chuỗi đầu vào BERT, còn candidate_pred_positions là một danh sách chỉ số của các token của chuỗi đầu vào BERT ngoại trừ những token đặc biệt (token đặc biệt không được dự đoán trong tác vụ mô hình hóa ngôn ngữ có mặt nạ), và num_mlm_preds chỉ định số lượng token được dự đoán (nhớ lại rằng 15% token ngẫu nhiên được dự đoán). Dựa trên định nghĩa của tác vụ mô hình hóa ngôn ngữ có mặt nạ trong Section 14.8.5.1, tại mỗi vị trí dự đoán, đầu vào có thể bị thay thế bởi token đặc biệt “<mask>” hoặc một token ngẫu nhiên, hoặc không đổi. Cuối cùng, hàm này trả về những token đầu vào sau khi thực hiện thay thế (nếu có), những chỉ số token được dự đoán và nhãn cho những dự đoán này.

#@save
def _replace_mlm_tokens(tokens, candidate_pred_positions, num_mlm_preds,
            vocab):
  # Make a new copy of tokens for the input of a masked language model,
  # where the input may contain replaced '<mask>' or random tokens
  mlm_input_tokens = [token for token in tokens]
  pred_positions_and_labels = []
  # Shuffle for getting 15% random tokens for prediction in the masked
  # language modeling task
  random.shuffle(candidate_pred_positions)
  for mlm_pred_position in candidate_pred_positions:
    if len(pred_positions_and_labels) >= num_mlm_preds:
      break
    masked_token = None
    # 80% of the time: replace the word with the '<mask>' token
    if random.random() < 0.8:
      masked_token = '<mask>'
    else:
      # 10% of the time: keep the word unchanged
      if random.random() < 0.5:
        masked_token = tokens[mlm_pred_position]
      # 10% of the time: replace the word with a random word
      else:
        masked_token = random.randint(0, len(vocab) - 1)
    mlm_input_tokens[mlm_pred_position] = masked_token
    pred_positions_and_labels.append(
      (mlm_pred_position, tokens[mlm_pred_position]))
  return mlm_input_tokens, pred_positions_and_labels

Bằng cách gọi hàm _replace_mlm_tokens ở trên, hàm dưới đây nhận một chuỗi đầu vào BERT (tokens) làm đầu vào và trả về chỉ số của những token đầu vào (sau khi thay thế token (nếu có) như mô tả ở Section 14.8.5.1), những chỉ số của token được dự đoán và chỉ số nhãn cho những dự đoán này.

#@save
def _get_mlm_data_from_tokens(tokens, vocab):
  candidate_pred_positions = []
  # `tokens` is a list of strings
  for i, token in enumerate(tokens):
    # Special tokens are not predicted in the masked language modeling
    # task
    if token in ['<cls>', '<sep>']:
      continue
    candidate_pred_positions.append(i)
  # 15% of random tokens are predicted in the masked language modeling task
  num_mlm_preds = max(1, round(len(tokens) * 0.15))
  mlm_input_tokens, pred_positions_and_labels = _replace_mlm_tokens(
    tokens, candidate_pred_positions, num_mlm_preds, vocab)
  pred_positions_and_labels = sorted(pred_positions_and_labels,
                    key=lambda x: x[0])
  pred_positions = [v[0] for v in pred_positions_and_labels]
  mlm_pred_labels = [v[1] for v in pred_positions_and_labels]
  return vocab[mlm_input_tokens], pred_positions, vocab[mlm_pred_labels]

14.9.2. Biến đổi Văn bản thành bộ Dữ liệu Tiền huấn luyện

Bây giờ chúng ta gần như đã sẵn sàng để tùy chỉnh một lớp Dataset cho việc tiền huấn luyện BERT. Trước đó, chúng ta vẫn cần định nghĩa một hàm hỗ trợ _pad_bert_inputs để giúp nối các token “<mask>” đặc biệt vào đầu vào. Đối số examples của hàm chứa các kết quả đầu ra từ những hàm hỗ trợ _get_nsp_data_from_paragraph_get_mlm_data_from_tokens cho hai tác vụ tiền huấn luyện.

#@save
def _pad_bert_inputs(examples, max_len, vocab):
  max_num_mlm_preds = round(max_len * 0.15)
  all_token_ids, all_segments, valid_lens, = [], [], []
  all_pred_positions, all_mlm_weights, all_mlm_labels = [], [], []
  nsp_labels = []
  for (token_ids, pred_positions, mlm_pred_label_ids, segments,
     is_next) in examples:
    all_token_ids.append(np.array(token_ids + [vocab['<pad>']] * (
      max_len - len(token_ids)), dtype='int32'))
    all_segments.append(np.array(segments + [0] * (
      max_len - len(segments)), dtype='int32'))
    # `valid_lens` excludes count of '<pad>' tokens
    valid_lens.append(np.array(len(token_ids), dtype='float32'))
    all_pred_positions.append(np.array(pred_positions + [0] * (
      max_num_mlm_preds - len(pred_positions)), dtype='int32'))
    # Predictions of padded tokens will be filtered out in the loss via
    # multiplication of 0 weights
    all_mlm_weights.append(
      np.array([1.0] * len(mlm_pred_label_ids) + [0.0] * (
        max_num_mlm_preds - len(pred_positions)), dtype='float32'))
    all_mlm_labels.append(np.array(mlm_pred_label_ids + [0] * (
      max_num_mlm_preds - len(mlm_pred_label_ids)), dtype='int32'))
    nsp_labels.append(np.array(is_next))
  return (all_token_ids, all_segments, valid_lens, all_pred_positions,
      all_mlm_weights, all_mlm_labels, nsp_labels)

Kết hợp những hàm hỗ trợ để tạo dữ liệu huấn luyện cho hai tác vụ tiền huấn luyện và hàm hỗ trợ đệm đầu vào, ta tùy chỉnh lớp _WikiTextDataset sau đây thành bộ dữ liệu WikiText-2 cho tiền huấn luyện BERT. Bằng cách lập trình hàm __getitem__, ta có thể tùy ý truy cập những mẫu dữ liệu tiền huấn luyện (mô hình hóa ngôn ngữ có mặt nạ và dự đoán câu tiếp theo) được tạo ra từ một cặp câu trong kho ngữ liệu WikiText-2.

Mô hình BERT ban đầu sử dụng embedding WordPiece có kích thước bộ từ vựng là 30,000 [Wu et al., 2016]. Phương pháp tách token của WordPiece là một phiên bản của thuật toán mã hóa cặp byte ban đầu Section 14.6.2 với một chút chỉnh sửa. Để cho đơn giản, chúng tôi sử dụng hàm d2l.tokenize để tách từ. Những token xuất hiện ít hơn năm lần được loại bỏ.

#@save
class _WikiTextDataset(gluon.data.Dataset):
  def __init__(self, paragraphs, max_len):
    # Input `paragraphs[i]` is a list of sentence strings representing a
    # paragraph; while output `paragraphs[i]` is a list of sentences
    # representing a paragraph, where each sentence is a list of tokens
    paragraphs = [d2l.tokenize(
      paragraph, token='word') for paragraph in paragraphs]
    sentences = [sentence for paragraph in paragraphs
           for sentence in paragraph]
    self.vocab = d2l.Vocab(sentences, min_freq=5, reserved_tokens=[
      '<pad>', '<mask>', '<cls>', '<sep>'])
    # Get data for the next sentence prediction task
    examples = []
    for paragraph in paragraphs:
      examples.extend(_get_nsp_data_from_paragraph(
        paragraph, paragraphs, self.vocab, max_len))
    # Get data for the masked language model task
    examples = [(_get_mlm_data_from_tokens(tokens, self.vocab)
           + (segments, is_next))
           for tokens, segments, is_next in examples]
    # Pad inputs
    (self.all_token_ids, self.all_segments, self.valid_lens,
     self.all_pred_positions, self.all_mlm_weights,
     self.all_mlm_labels, self.nsp_labels) = _pad_bert_inputs(
      examples, max_len, self.vocab)

  def __getitem__(self, idx):
    return (self.all_token_ids[idx], self.all_segments[idx],
        self.valid_lens[idx], self.all_pred_positions[idx],
        self.all_mlm_weights[idx], self.all_mlm_labels[idx],
        self.nsp_labels[idx])

  def __len__(self):
    return len(self.all_token_ids)

Bằng cách sử dụng hàm _read_wiki và lớp _WikiTextDataset, ta định nghĩa hàm load_data_wiki dưới đây để tải xuống bộ dữ liệu WikiText-2 và tạo mẫu dữ liệu tiền huấn luyện.

#@save
def load_data_wiki(batch_size, max_len):
  num_workers = d2l.get_dataloader_workers()
  data_dir = d2l.download_extract('wikitext-2', 'wikitext-2')
  paragraphs = _read_wiki(data_dir)
  train_set = _WikiTextDataset(paragraphs, max_len)
  train_iter = gluon.data.DataLoader(train_set, batch_size, shuffle=True,
                    num_workers=num_workers)
  return train_iter, train_set.vocab

Đặt kích thước batch là 512 và chiều dài tối đa của chuỗi đầu vào BERT là 64, ta in ra kích thước một minibatch dữ liệu tiền huấn luyện. Lưu ý rằng trong mỗi chuỗi đầu vào BERT, \(10\) (\(64 \times 0.15\)) vị trí được dự đoán đối với tác vụ mô hình hóa ngôn ngữ có mặt nạ.

batch_size, max_len = 512, 64
train_iter, vocab = load_data_wiki(batch_size, max_len)

for (tokens_X, segments_X, valid_lens_x, pred_positions_X, mlm_weights_X,
   mlm_Y, nsp_y) in train_iter:
  print(tokens_X.shape, segments_X.shape, valid_lens_x.shape,
     pred_positions_X.shape, mlm_weights_X.shape, mlm_Y.shape,
     nsp_y.shape)
  break
(512, 64) (512, 64) (512,) (512, 10) (512, 10) (512, 10) (512,)

Cuối cùng, hãy nhìn vào kích thước của bộ từ vựng. Mặc dù những token ít xuất hiện đã bị loại bỏ, kích thước của nó vẫn lớn gấp đôi bộ dữ liệu PTB.

len(vocab)
20256

14.9.3. Tóm tắt

 • So sánh với tập dữ liệu PTB, tập dữ liệu WikiText-2 vẫn giữ nguyên dấu câu, chữ viết hoa và ký tự số, có kích thước lớn hơn gấp đôi.
 • Ta có thể tùy ý truy cập vào các mẫu tiền huấn luyện (tác vụ mô hình hoá ngôn ngữ có mặt nạ và dự đoán câu tiếp theo) được sinh ra từ một cặp câu trong kho ngữ liệu WikiText-2.

14.9.4. Bài tập

 1. Để đơn giản, dấu chấm được dùng làm dấu phân cách duy nhất để tách các câu. Hãy thử các kỹ thuật tách câu khác, ví dụ như công cụ spaCy và NLTK. Lấy NLTK làm ví dụ. Bạn cần cài đặt NLTK trước: pip install nltk. Trong mã nguồn, đầu tiên hãy import nltk. Sau đó, tải xuống bộ token hoá câu Punkt (Punkt sentence tokenizer): nltk.download('punkt'). Để tách các câu, ví dụ sentences = 'This is great ! Why not ?', việc gọi nltk.tokenize.sent_tokenize(sentences) sẽ trả về một danh sách gồm hai chuỗi câu là ['This is great !', 'Why not ?'].
 2. Nếu ta không lọc ra những token ít gặp thì kích thước bộ từ vựng là bao nhiêu?

14.9.5. Thảo luận

14.9.6. Những người thực hiện

Bản dịch trong trang này được thực hiện bởi:

 • Đoàn Võ Duy Thanh
 • Nguyễn Mai Hoàng Long
 • Nguyễn Đình Nam
 • Nguyễn Văn Quang
 • Phạm Hồng Vinh
 • Lê Khắc Hồng Phúc
 • Nguyễn Văn Cường
 • Phạm Minh Đức

Lần cập nhật gần nhất: 12/09/2020. (Cập nhật lần cuối từ nội dung gốc: 29/08/2020)