16.10. Máy Phân rã Ma trận Sâu

Việc học những tổ hợp đặc trưng hiệu quả rất quan trọng đối với sự thành công của tác vụ dự đoán tỷ lệ nhấp chuột. Máy phân rã ma trận mô hình hóa các tương tác đặc trưng dưới dạng tuyến tính (ví dụ như tương tác song tuyến tính). Điều này thường không đủ đối với dữ liệu thực tế khi bản thân việc kết hợp chéo các đặc trưng thường có cấu trúc rất phức tạp và có dạng phi tuyến. Tệ hơn, máy phân rã ma trận trong thực tế thường sử dụng các tương tác đặc trưng bậc hai. Mô hình hóa tổ hợp tương tác với bậc cao hơn tuy khả thi về lý thuyết nhưng thường không được sử dụng do tính bất ổn số học và độ phức tạp tính toán cao.

Một giải pháp hiệu quả hơn là sử dụng mạng nơ-ron sâu. Mạng nơ-ron sâu rất hiệu quả khi học biểu diễn đặc trưng và có thể học được những tương tác đặc trưng tinh xảo. Do đó, việc tích hợp chúng vào máy phân rã ma trận cũng dễ hiểu. Việc thêm các tầng biến đổi phi tuyến vào máy phân rã ma trận giúp mô hình hóa cả những tổ hợp đặc trưng bậc thấp và bậc cao. Hơn nữa, bản thân cấu trúc phi tuyến của đầu vào cũng có thể được nắm bắt thông qua mạng nơ-ron sâu. Trong phần này, chúng tôi sẽ giới thiệu một mô hình biểu diễn được gọi là máy phân rã ma trận sâu (deep factorization machines - DeepFM) [Guo et al., 2017] kết hợp giữa FM và mạng nơ-ron sâu.

16.10.1. Kiến trúc Mô hình

DeepFM bao gồm một thành phần FM và một mạng sâu được tích hợp theo cấu trúc song song. FM là máy phân rã ma trận 2 chiều dùng để mô hình hóa tương tác đặc trưng bậc thấp. Mạng sâu là một perceptron đa tầng dùng để nắm bắt tương tác đặc trưng bậc cao và tính phi tuyến. Hai thành phần này có chung đầu vào/embedding và tổng đầu ra của chúng được lấy làm dự đoán cuối cùng. Điều đáng nói là ý tưởng của DeepFM tương tự với kiến trúc Rộng & Sâu, là kiến trúc có thể nắm bắt được cả sự ghi nhớ và tính khái quát. DeepFM lợi thế hơn mô hình Rộng & Sâu ở chỗ nó giảm tải việc thiết kế đặc trưng một cách thủ công bằng cách tự động nhận biết tổ hợp đặc trưng.

Để ngắn gọn, ta bỏ qua phần mô tả FM và ký hiệu đầu ra của thành phần này là \(\hat{y}^{(FM)}\). Độc giả có thể tham khảo phần trước để biết thêm chi tiết. Gọi \(\mathbf{e}_i \in \mathbb{R}^{k}\) là vector đặc trưng tiềm ẩn của trường thứ \(i\). Đầu vào của mạng sâu là tổ hợp của embedding dày đặc của tất cả các trường có thể được truy xuất với đầu vào đặc trưng danh mục thưa, ký hiệu là:

(16.10.1)\[\mathbf{z}^{(0)} = [\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, ..., \mathbf{e}_f],\]

trong đó \(f\) là số trường. Sau đó nó được đưa vào mạng nơ-ron sau:

(16.10.2)\[\mathbf{z}^{(l)} = \alpha(\mathbf{W}^{(l)}\mathbf{z}^{(l-1)} + \mathbf{b}^{(l)}),\]

trong đó \(\alpha\) là hàm kích hoạt. \(\mathbf{W}_{l}\)\(\mathbf{b}_{l}\) là trọng số và hệ số điều chỉnh tại tầng thứ \(l\). Gọi \(y_{DNN}\) là đầu ra của dự đoán. Dự đoán cuối cùng của DeepFM là tổng đầu ra từ cả FM và DNN:

(16.10.3)\[\hat{y} = \sigma(\hat{y}^{(FM)} + \hat{y}^{(DNN)}),\]

Trong đó \(\sigma\) là hàm sigmoid. Kiến trúc của DeepFM được minh họa như hình dưới.

../_images/rec-deepfm.svg

Fig. 16.10.1 Minh họa mô hình DeepFM.

Đáng chú ý rằng DeepFM không phải là cách duy nhất để kết hợp mạng nơ-ron sâu với FM. Ta cũng có thể thêm các tầng phi tuyến vào giữa các tương tác đặc trưng [He & Chua, 2017].

from d2l import mxnet as d2l
from mxnet import init, gluon, np, npx
from mxnet.gluon import nn
import os
import sys
npx.set_np()

16.10.2. Lập trình DeepFM

Cách lập trình cho DeepFM tương tự như FM. Ta giữ nguyên FM và sử dụng khối MLP với hàm kích hoạt relu. Dropout cũng được sử dụng để điều chuẩn mô hình. Số nơ-ron của MLP có thể được điều chỉnh thông qua siêu tham số mlp_dims.

class DeepFM(nn.Block):
  def __init__(self, field_dims, num_factors, mlp_dims, drop_rate=0.1):
    super(DeepFM, self).__init__()
    num_inputs = int(sum(field_dims))
    self.embedding = nn.Embedding(num_inputs, num_factors)
    self.fc = nn.Embedding(num_inputs, 1)
    self.linear_layer = nn.Dense(1, use_bias=True)
    input_dim = self.embed_output_dim = len(field_dims) * num_factors
    self.mlp = nn.Sequential()
    for dim in mlp_dims:
      self.mlp.add(nn.Dense(dim, 'relu', True, in_units=input_dim))
      self.mlp.add(nn.Dropout(rate=drop_rate))
      input_dim = dim
    self.mlp.add(nn.Dense(in_units=input_dim, units=1))

  def forward(self, x):
    embed_x = self.embedding(x)
    square_of_sum = np.sum(embed_x, axis=1) ** 2
    sum_of_square = np.sum(embed_x ** 2, axis=1)
    inputs = np.reshape(embed_x, (-1, self.embed_output_dim))
    x = self.linear_layer(self.fc(x).sum(1)) \
      + 0.5 * (square_of_sum - sum_of_square).sum(1, keepdims=True) \
      + self.mlp(inputs)
    x = npx.sigmoid(x)
    return x

16.10.3. Huấn luyện và Đánh giá Mô hình

Quá trình nạp dữ liệu giống với FM. Ta đặt thành phần MLP của DeepFM là một mạng có ba tầng kết nối đầy đủ với cấu trúc kim tự tháp (30-20-10). Tất cả các siêu tham số khác được giữ nguyên so với FM.

batch_size = 2048
data_dir = d2l.download_extract('ctr')
train_data = d2l.CTRDataset(os.path.join(data_dir, 'train.csv'))
test_data = d2l.CTRDataset(os.path.join(data_dir, 'test.csv'),
              feat_mapper=train_data.feat_mapper,
              defaults=train_data.defaults)
field_dims = train_data.field_dims
train_iter = gluon.data.DataLoader(
  train_data, shuffle=True, last_batch='rollover', batch_size=batch_size,
  num_workers=d2l.get_dataloader_workers())
test_iter = gluon.data.DataLoader(
  test_data, shuffle=False, last_batch='rollover', batch_size=batch_size,
  num_workers=d2l.get_dataloader_workers())
devices = d2l.try_all_gpus()
net = DeepFM(field_dims, num_factors=10, mlp_dims=[30, 20, 10])
net.initialize(init.Xavier(), ctx=devices)
lr, num_epochs, optimizer = 0.01, 30, 'adam'
trainer = gluon.Trainer(net.collect_params(), optimizer,
            {'learning_rate': lr})
loss = gluon.loss.SigmoidBinaryCrossEntropyLoss()
d2l.train_ch13(net, train_iter, test_iter, loss, trainer, num_epochs, devices)
loss 0.509, train acc 0.342, test acc 0.330
458746.3 examples/sec on [gpu(0)]
../_images/output_deepfm_vn_37ea21_5_1.svg

So với FM, DeepFM hội tụ nhanh hơn và đạt được hiệu năng tốt hơn.

16.10.4. Tóm tắt

 • Việc tích hợp mạng nơ-ron vào FM cho phép mô hình hóa các tương tác phức tạp và có bậc cao.
 • DeepFM vượt trội so với FM nguyên bản trên tập dữ liệu quảng cáo.

16.10.5. Bài tập

 • Thay đổi cấu trúc của MLP để kiểm tra ảnh hưởng của nó lên hiệu năng mô hình.
 • Sử dụng tập dữ liệu Criteo và so sánh DeepFM với mô hình FM gốc.

16.10.6. Thảo luận

16.10.7. Những người thực hiện

Bản dịch trong trang này được thực hiện bởi:

 • Đoàn Võ Duy Thanh
 • Đỗ Trường Giang
 • Phạm Hồng Vinh
 • Nguyễn Lê Quang Nhật
 • Nguyễn Văn Cường

Cập nhật lần cuối: 05/10/2020. (Cập nhật lần cuối từ nội dung gốc: 21/07/2020)