12. Hiệu năng Tính toán

Trong học sâu, các tập dữ liệu thường rất lớn và mô hình tính toán rất phức tạp. Vì vậy, ta luôn cần quan tâm tới vấn đề hiệu năng tính toán. Trong chương này, ta sẽ tập trung vào các yếu tố then chốt ảnh hưởng đến hiệu năng tính toán: lập trình mệnh lệnh, lập trình ký hiệu, lập trình bất đồng bộ, tính toán song song tự động và tính toán đa GPU. Qua đó, độc giả có thể cải thiện nhiều hơn về hiệu năng tính toán của mô hình đã được triển khai trong các chương trước, như là giảm thời gian huấn luyện mà không ảnh hưởng tới độ chính xác của mô hình.

12.8. Những người thực hiện

Bản dịch trong trang này được thực hiện bởi:

  • Đoàn Võ Duy Thanh
  • Nguyễn Văn Tâm