Bảng thuật ngữ

Các thuật ngữ cần được dịch theo chuẩn trong tập tin này.

Nếu một từ chưa có trong bảng thuật ngữ hay ở góc độ của bạn cho rằng một từ nào đó không nên được dịch ra tiếng Việt, bạn có thể mở một chủ đề thảo luận tại thẻ Discussions của dự án.

Chú ý giữ thứ tự theo bảng chữ cái để tiện tra cứu.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A

English Tiếng Việt Thảo luận tại
accuracy độ chính xác  
activation function hàm kích hoạt  
adversarial learning học đối kháng https://git.io/JvQxt
agent tác nhân  
algorithm’s performance chất lượng thuật toán  
alternative hypothesis giả thuyết đối https://git.io/Jvoja
analytical solution nghiệm theo công thức  
analogy loại suy  
anchor box khung neo  
approximate inference suy luận gần đúng  
approximate training huấn luyện gần đúng  
argument (in programming) đối số  
artificial data synthesis tổng hợp dữ liệu nhân tạo  
artificial general intelligence (AGI) trí tuệ nhân tạo phổ quát https://git.io/Jvoj9
attention mechanisms cơ chế tập trung  
automatic differentiation tính vi phân tự động https://git.io/JvojU
autoregressive tự hồi quy  
average pooling gộp trung bình https://git.io/JfGi6
avoidable bias độ chệch tránh được  

B

English Tiếng Việt Thảo luận tại
backend back-end  
background noise nhiễu nền https://git.io/JvQxm
backpropagation lan truyền ngược  
backpropagation through time lan truyền ngược qua thời gian  
backward pass lượt truyền ngược https://git.io/JvohG
bag of words túi từ  
bandit máy đánh bạc https://git.io/Jfe1v
batch batch https://git.io/JvojE
batch normalization chuẩn hóa theo batch https://git.io/Jfe1T
batch size kích thước batch https://git.io/JvXdK
beam search tìm kiếm chùm https://git.io/Jf9Nl
benchmark đánh giá xếp hạng https://git.io/JvQxY
bias (model parameter) hệ số điều chỉnh https://git.io/Jvopx
bias (of an estimator) độ chệch https://git.io/JvQxO
bias-variance tradeoff đánh đổi độ chệch - phương sai https://git.io/JvQA6
bidirectional recurrent neural network mạng nơ-ron hồi tiếp hai chiều https://git.io/JJeal
big data big data  
binomial distribution phân phối nhị thức https://git.io/JvohQ
blackbox dev set tập phát triển blackbox https://git.io/JvQx3
bounding box khung chứa https://git.io/JvQxs
broadcast lan truyền https://git.io/Jvoj3
bus bus  

C

English Tiếng Việt Thảo luận tại
cache bộ nhớ đệm  
(strictly) convex function hàm lồi (chặt) https://git.io/JvohV
candidate hidden state trạng thái ẩn tiềm năng  
candidate memory ô nhớ tiềm năng  
categorical variable biến hạng mục https://git.io/JfeXx
category hạng mục https://git.io/JJDKV
causality quan hệ nhân quả  
central target word từ đích trung tâm https://git.io/JUGZQ
central word từ trung tâm https://git.io/JUGZQ
chain rule quy tắc dây chuyền https://git.io/Jvojk
channel (in computer vision) kênh  
(model) checkpoint checkpoint (của mô hình)  
classifier bộ phân loại  
closed-form solution biểu thức dạng đóng https://git.io/Jvopd
cloud computing điện toán đám mây https://git.io/JJn3b
clustering phân cụm https://git.io/JvojD
code (noun) mã nguồn  
code (verb) viết mã  
coefficient hệ số  
collaborative filtering lọc cộng tác https://git.io/JfjST
command line (interface) cửa sổ dòng lệnh  
computational graph đồ thị tính toán https://git.io/JvohQ
computer vision thị giác máy tính  
computing (in computer science) điện toán https://git.io/JvojH
concatenate nối  
conditional distribution phân phối có điều kiện https://git.io/Jvohb
confidence interval khoảng tin cậy  
confidence level mức tin cậy  
confusion matrix ma trận nhầm lẫn https://git.io/JvQAy
constrain ràng buộc  
content loss (in style transfer) mất mát nội dung https://git.io/JJyeI
context-independent độc lập ngữ cảnh  
context-sensitive nhạy ngữ cảnh  
convex combination tổ hợp lồi  
convex optimization tối ưu lồi  
convex set tập lồi https://git.io/JvohV
convolutional neural network mạng nơ-ron tích chập  
corpus kho ngữ liệu  
coreference resolution phân giải đồng tham chiếu  
correlation coefficient hệ số tương quan  
cosine cô-sin  
cost function hàm chi phí https://git.io/Jvojp
covariate hiệp biến https://git.io/JvohK
crop (image) cắt (ảnh)  
cross correlation tương quan chéo  
cross entropy entropy chéo  
cross validation kiểm định chéo  

D

English Tiếng Việt Thảo luận tại
data dữ liệu  
data augmentation tăng cường dữ liệu  
data manipulation thao tác với dữ liệu https://git.io/Jvohh
data mismatch dữ liệu không tương đồng  
data science khoa học dữ liệu https://git.io/JvojD
data scientist nhà khoa học dữ liệu https://git.io/JvojD
datapoint (data point) điểm dữ liệu  
dataset (data set) tập dữ liệu  
deep learning học sâu  
deferred initialization khởi tạo trễ https://git.io/Jfe1i
dense layer tầng kết nối dày đặc  
densely connected network mạng tích chập kết nối dày đặc https://git.io/JfGi1
dev set tập phát triển  
dev set performance chất lượng trên tập phát triển  
development set tập phát triển  
differentiable khả vi https://git.io/JvKee
dimension chiều  
dimensionality kích thước chiều  
distributed phân tán  
distribution phân phối  
domain adaptation thích ứng miền  
downsample giảm mẫu https://git.io/JvohC
downstream task tác vụ xuôi dòng https://git.io/JUtED
dot product tích vô hướng (hoặc tích trong) https://git.io/JvKem
dropout dropout  

E

English Tiếng Việt Thảo luận tại
early stopping dừng sớm  
edge (in computer vision) biên https://git.io/JfGiw
edge detector bộ phát hiện biên https://git.io/JfGiw
effect size hệ số ảnh hưởng https://git.io/Jvoja
eigen-decomposition phân rã trị riêng https://git.io/JUsrl
eigenvalue trị riêng  
eigenvector vector riêng  
elementwise (theo) từng phần tử https://git.io/Jvojn
embedding embedding https://git.io/JvKeY
encoder-decoder architecture kiến trúc mã hóa - giải mã  
end-to-end đầu-cuối https://git.io/JvQxG
epoch (in training) epoch (khi huấn luyện) https://git.io/Jvoha
error analysis phân tích lỗi  
error rate tỉ lệ lỗi  
estimator bộ ước lượng  
evaluation metric phép đánh giá  
example mẫu  
expectation kỳ vọng https://git.io/Jvohb
explicit feedback phản hồi trực tiếp https://git.io/JvKee
exploding gradient bùng nổ gradient  
exponential distribution phân phối mũ https://git.io/JvohC
expression (in math) biểu thức (toán học) https://git.io/Jvojk
eyeball dev set tập phát triển eyeball https://git.io/JvQx3
exponential weighted moving average trung bình động trọng số mũ  

F

English Tiếng Việt Thảo luận tại
F1 score chỉ số F1  
false negative âm tính giả  
false positive dương tính giả  
feature đặc trưng  
feature extraction trích xuất đặc trưng  
feature map (in CNN) ánh xạ đặc trưng  
feed-forward network (FNN) mạng truyền xuôi  
fine-tuning tinh chỉnh  
filter (in CNN) bộ lọc https://git.io/Jfe1I
fit khớp https://git.io/JvKet
first principle định đề cơ bản https://git.io/JvKet
flatten trải phẳng https://git.io/JvohO
forward pass lượt truyền xuôi https://git.io/JvohG
forward inference suy luận xuôi  
framework framework  
frontend front-end  
frozen weight (freeze weight) trọng số bị đóng băng (đóng băng trọng số)  
functional analysis giải tích hàm  
fully-connected kết nối đầy đủ https://git.io/JvohR
fully convolutional network mạng tích chập đầy đủ  

G

English Tiếng Việt Thảo luận tại
Gaussian distributio n phân phối Gauss (phân phối chuẩn) https://git.io/JvohV
Gaussian noise nhiễu Gauss  
gated recurrent unit nút hồi tiếp có cổng  
generalizat ion error lỗi khái quát https://git.io/Jvohm
generalizat ion gap khoảng cách khái quát https://git.io/Jvoht
generalizat ion loss mất mát khái quát https://git.io/Jvoht
generative adversarial network mạng đối sinh https://git.io/JvojD
generative model mô hình sinh https://git.io/Jvojd
global interpreter lock khóa trình thông dịch toàn cục https://git.io/JfGiV
global maximum giá trị lớn nhất https://git.io/Jvopx
global minimum giá trị nhỏ nhất https://git.io/Jvopx
gradient clipping gọt gradient  
gradient descent hạ gradient https://git.io/JvQxY, https://git.io/JvQxW
graphical model mô hình đồ thị  
greedy algorithm thuật toán tham lam  
greedy search tìm kiếm tham lam  
ground truth nhãn gốc https://git.io/JvQxl
growth rate tốc độ tăng trưởng  

H

English Tiếng Việt Thảo luận tại
hand-engi neering thiết kế thủ công  
helper (function ) (hàm) hỗ trợ  
heuristic thực nghiệm  
hybrid(iz e) hybrid (hóa) https://git.io/JJGwt, https://git.io/JJGwq
hidden state trạng thái ẩn  
hidden state variable biến trạng thái ẩn  
hidden unit nút ẩn  
hidden variable biến ẩn  
human-lev el performan ce chất lượng mức con người https://git.io/JvQx4, https://git.io/JvQxB
hyperpara meter siêu tham số  
hyperplan e siêu phẳng https://git.io/JvojD
hypothesi s test kiểm định giả thuyết https://git.io/Jvoja

I

English Tiếng Việt Thảo luận tại
inference (in model training and inference) dự đoán / suy luận https://git.io/JJVT2
(statistical) inference suy luận (thống kê) https://git.io/JJVT2
ill-conditioned (có) điều kiện xấu  
image segmentation phân vùng ảnh  
implement lập trình https://git.io/JvohG
implementation cách lập trình https://git.io/JvohG
implicit feedback phản hồi gián tiếp  
import (module, package) nhập (mô-đun, gói thư viện) https://git.io/JvQxK
imputation (in data preprocessing) quy buộc https://git.io/Jvoh9
independence assumption giả định độc lập https://git.io/Jvohb
indicator variable biến chỉ định https://git.io/JvQha
inductive bias thiên kiến quy nạp  
initializer bộ khởi tạo https://git.io/Jfe1U
instance segmentation phân vùng thực thể  
internal covariate shift dịch chuyển hiệp biến nội bộ  
intersection over union (IoU) phần giao trên phần hợp  
iteration vòng lặp  
iterator iterator https://git.io/JvohG

J

English Tiếng Việt Thảo luận tại
joint distribution phân phối đồng thời https://git.io/Jvohb

K

English Tiếng Việt Thảo luận tại
k-fold cross validation kiểm định chéo gập k-lần https://git.io/JvQxK
kernel hạt nhân https://git.io/Jfe1I, https://git.io/Jf0vK
key khóa  

L

English Tiếng Việt Thảo luận tại
long short-term Memory (LSTM) bộ nhớ ngắn hạn dài https://git.io/JvKeI
label smoothing làm mượt nhãn  
language model(ling) mô hình (hoá) ngôn ngữ  
masked language model mô hình ngôn ngữ có mặt nạ  
latent variable biến tiềm ẩn  
law of large numbers luật số lớn https://git.io/JvohQ
layer tầng  
leaky rò rỉ  
learning algorithm thuật toán học  
learning curve đồ thị quá trình học https://git.io/JvQxY
learning rate tốc độ học  
learning rate schedule định thời tốc độ học  
line search tìm kiếm đường thẳng  
linear tuyến tính https://git.io/JvohV
linear algebra đại số tuyến tính  
linear dependence phụ thuộc tuyến tính https://git.io/JvKet
linear discriminant analysis (LDA) phân tích biệt thức tuyến tính https://git.io/Jvojw
linear form dạng tuyến tính https://git.io/JvohV
linear independence độc lâp tuyến tính https://git.io/JvKet
linear programming quy hoạch tuyến tính https://git.io/JvohV
linear regression hồi quy tuyến tính  
local maximum cực đại  
local minimum cực tiểu  
locality tính cục bộ  
log-likelihood function hàm log hợp lý https://git.io/Jvopx
logistic regression hồi quy logistic  
logit (softmax) logit https://git.io/JvohR
loss function hàm mất mát https://git.io/Jvojp
loss landscape cảnh quan mất mát  
loss surface bề mặt mất mát  

M

English Tiếng Việt Thảo luận tại
machine learning học máy  
machine translation dịch máy  
marginalization phép biên hóa https://git.io/Jvohb
mask (in computer vision) mặt nạ  
masked multi-head attention layer tầng tập trung đa đầu có mặt nạ  
matrix factorization phân rã ma trận https://git.io/JUsrl
max pooling gộp cực đại https://git.io/JfGi6
maximize (in optimization) cực đại hóa  
maximum likelihood estimator bộ ước lượng hợp lý cực đại  
mean squared error (MSE) trung bình bình phương sai số https://git.io/Jvojr
memory cell ô nhớ  
metric phép đo  
minibatch minibatch https://git.io/JvojE
minimize (in optimization) cực tiểu hóa  
minimizer nghiệm cực tiểu  
misclassified bị phân loại nhầm  
mislabeled bị gán nhãn nhầm  
model mô hình  
model capacity năng lực mô hình https://git.io/JvQA5
model family nhóm mô hình  
module mô-đun  
moment mô-men  
momentum động lượng  
multi-armed bandit máy đánh bạc đa cần https://git.io/Jfe1v
multi-class classification phân loại đa lớp https://git.io/Jvoj0
multi-head attention layer tầng tập trung đa đầu  
multinominal distribution phân phối đa thức https://git.io/JvohQ
multitask learning học đa nhiệm https://git.io/JvohQ

N

English Tiếng Việt Thảo luận tại
named entity (recognition) (nhận dạng) thực thể có tên https://git.io/JvojG
natural language inference (NLI) suy luận ngôn ngữ tự nhiên  
natural language processing (NLP) xử lý ngôn ngữ tự nhiên  
natural language understanding (NLU) hiểu ngôn ngữ tự nhiên  
negative log-likelihoo d function hàm đối log hợp lý  
negative sample/exampl e mẫu âm  
network in network mạng trong mạng https://git.io/JfGi1
neural network mạng nơ-ron https://git.io/JvQxY, https://git.io/JvQxR
neural style transfer truyền tải phong cách nơ-ron https://git.io/JJyeI
node (in neural networks) nút https://git.io/Jvohm
noise-injecti on thêm nhiễu  
non-maximum suppression triệt phi cực đại https://git.io/JJXrQ
non-squashing activation function hàm kích hoạt không ép  
nonstationary distribution phân phối không dừng https://git.io/Jfe1M
nonparametric phi tham số  
norm chuẩn https://git.io/JvKem
normal distribution phân phối chuẩn (phân phối Gauss) https://git.io/JvohV
normalize chuẩn hóa  
null hypothesis giả thuyết gốc https://git.io/Jvoj1
numerical solution nghiệm xấp xỉ  

O

English Tiếng Việt Thảo luận tại
object detection phát hiện vật thể  
object recognition nhận dạng vật thể  
objective function hàm mục tiêu https://git.io/Jvojp
offline learning học ngoại tuyến https://git.io/Jvojd
offset độ dời https://git.io/JfwX5
one-hot encoding biễu diễn one-hot https://git.io/JvohR
one-sided test kiểm định một phía https://git.io/Jvoja
one-tailed test kiểm định một đuôi https://git.io/Jvoja
optimization landscape cảnh quan tối ưu https://git.io/Jfwf3
optimizing metric phép đo để tối ưu https://git.io/JvQxY
orthogonal trực giao https://git.io/JvKem
orthonormal trực chuẩn https://git.io/JvKem
overfit quá khớp https://git.io/JvQxY
overflow (numerical) tràn (số) trên https://git.io/JvohC

P

English Tiếng Việt Thảo luận tại
p-value trị số p https://git.io/Jvoja
padding đệm https://git.io/Jfe1I
partition function hàm phân hoạch https://git.io/JvQxE
pattern recognition nhận dạng mẫu https://git.io/JvKeL
penalty lượng phạt https://git.io/JvQAP
perceptron perceptron https://git.io/JvohC
performance chất lượng https://git.io/JvQx4
perplexity (metric in NLP) perplexity https://git.io/Jf9KY
perturbation nhiễu https://git.io/JvQA1
pipeline pipeline https://git.io/JvQxG
pixel (component of digital images) điểm ảnh  
pixel (unit of measurement) pixel (đơn vị đo)  
plateau (noun) vùng nằm ngang  
plateau (verb) nằm ngang  
policy (in reinforcement learning) chính sách https://git.io/Jvoj9
pooling gộp https://git.io/Jfe1I
population tổng thể https://git.io/Jvoja
position-wise feed-forward network mạng truyền xuôi theo vị trí  
positional encoding biểu diễn vị trí  
positive sample/example mẫu dương  
posterior hậu nghiệm https://git.io/JvQA6
precision (vs accuracy metric) precision https://git.io/JJ9sl
preconditioning tiền điều kiện  
premise tiền đề https://git.io/JUZKL
pre-train tiền huấn luyện https://git.io/JJ1HO
principal component analysis (PCA) phân tích thành phần chính https://git.io/JvojD
prior tiên nghiệm https://git.io/JvQA6
probability theory lý thuyết xác suất  
proposed region vùng đề xuất  
proxy (in statistics) biến đại diện  

Q

English Tiếng Việt Thảo luận tại
quadratic toàn phương https://git.io/JvohV
quadratic form dạng toàn phương https://git.io/JvohV
quadratic programming quy hoạch toàn phương  
query (câu) truy vấn  

R

English Tiếng Việt Thảo luận tại
random variable biến ngẫu nhiên  
recall recall  
receptive field (in CNN) vùng tiếp nhận https://git.io/Jftwh
recommender system hệ thống đề xuất https://git.io/JUg62
recognition nhận dạng  
rectified linear unit (ReLU) đơn vị tuyến tính chỉnh lưu https://git.io/JvohI
recurrent neural network mạng nơ-ron hồi tiếp  
region of interest vùng quan tâm https://git.io/JJokG
region of rejection miền bác bỏ https://git.io/Jvoja
regressor bộ hồi quy https://git.io/JvKee
regularization điều chuẩn  
reinforcement learning học tăng cường  
relative loss mất mát tương đối https://git.io/JvQAH
remote từ xa  
reparameterization tái tham số hóa  
representation learning học biểu diễn https://git.io/JvojG
reproduce (reproducibility) tái tạo (khả năng tái tạo) https://git.io/JUs2X
rescale (phép) tái tỉ lệ https://git.io/JfeXx
reset gate cổng xóa  
residual network mạng phần dư https://git.io/JfGi1
reward function hàm điểm thưởng  
robust (adjective for models, algorithms, systems) mạnh mẽ https://git.io/Jfe1e
robust to noise kháng nhiễu https://git.io/JvQA1
root mean squared error (RMSE) căn bậc hai trung bình bình phương sai số https://git.io/Jvojr
running time thời gian chạy  

S

English Tiếng Việt Thảo luận tại
sampling with replacement lấy mẫu có hoàn lại https://git.io/JvQxu
sampling without replacement lấy mẫu không hoàn lại https://git.io/JvQxu
satisficing metric phép đo thỏa mãn https://git.io/JvQxY
scale (phép) biến đổi tỉ lệ  
scalar số vô hướng https://git.io/Jvoja
scale invariant bất biến quy mô https://git.io/Jftwj
scoring function hàm tính điểm  
serialization (programming) chuỗi hóa  
semantic role labeling dán nhãn vai trò ngữ nghĩa  
semantic segmentation phân vùng theo ngữ nghĩa  
sentiment classification (analysis) phân loại (phân tích) cảm xúc  
sequence-aware (recommender system) (hệ thống đề xuất) có nhận thức về chuỗi https://git.io/JUWLM
sequence learning học chuỗi https://git.io/JvQxa
sequence to sequence chuỗi sang chuỗi  
sequential partitioning phân tách tuần tự  
server máy chủ  
sensitivity độ nhạy https://git.io/Jvoja
shape (in linear algebra) kích thước https://git.io/Jvojn
significance test kiểm định ý nghĩa https://git.io/Jvoja
skip-gram (model) (mô hình) skip-gram  
significance test kiểm định ý nghĩa https://git.io/Jvoja
slicing (an array) cắt chọn (mảng) https://git.io/JvohH
source data / distribution dữ liệu / phân phối gốc https://git.io/JvQAy
spam email email rác  
speech recognition nhận dạng giọng nói  
squashing function hàm ép https://git.io/JvQA5
standard deviation độ lệch chuẩn https://git.io/Jvohb
standardize chuẩn tắc hóa  
state-of-the-art tân tiến nhất  
stationary point điểm dừng https://git.io/JvohC
statistical inference suy luận thống kê  
statistical power năng lực thống kê https://git.io/Jvoja
statistical significance ý nghĩa thống kê https://git.io/Jvoj1
statistical significant có ý nghĩa thống kê https://git.io/Jvoj1
stochastic gradient descent hạ gradient ngẫu nhiên  
stop word từ dừng  
style loss (in style transfer) mất mát phong cách https://git.io/JJyeI
stride sải bước https://git.io/Jfe1I
subscript chỉ số dưới `https://git.io/Jvoh1 < https://git.io/Jvoj1>`_ _
subspace estimation ước lượng không gian con https://git.io/JvojD
subword (NLP) từ con https://git.io/JUkWJ
superscript chỉ số trên `https://git.io/Jvoh1 < https://git.io/Jvoj1>`_ _
supervised learning học có giám sát  
support vector machine (SVM) Máy vector hỗ trợ  
surprisal (in information theory) lượng tin https://git.io/Jvoh3
surrogate objective mục tiêu thay thế https://git.io/JvQxV
switch bộ chuyển mạch  
symbolic graph đồ thị biểu tượng https://git.io/JvojU

T

English Tiếng Việt Thảo luận tại
Taylor expansion khai triển Taylor  
target data / distribution dữ liệu / phân phối mục tiêu https://git.io/JvQAy
task-specific đặc thù cho tác vụ  
task-agnostic không phân biệt tác vụ  
tensor contraction phép co tensor https://git.io/JvojX
test set tập kiểm tra  
test set performance chất lượng trên tập kiểm tra  
test statistic tiêu chuẩn kiểm định https://git.io/Jvoja
text data dữ liệu văn bản  
text tagging gán thẻ văn bản https://git.io/JUmu0
timeseries analysis phân tích dữ liệu chuỗi thời gian  
timestep bước thời gian https://git.io/JvojQ
token token  
total variation biến thiên toàn phần https://git.io/JJyeI
total variation denoising khử nhiễu biến thiên toàn phần  
training dev set tập phát triển huấn luyện  
training set tập huấn luyện  
training set performance chất lượng trên tập huấn luyện  
transcribe phiên thoại https://git.io/JvojN
transcription bản ghi thoại  
transfer learning học truyền tải  
transformer transformer  
transition layer tầng chuyển tiếp  
translation invariant bất biến tịnh tiến https://git.io/Jftwj
transposed convolution tích chập chuyển vị https://git.io/JJ1HU
true negative âm tính thật  
true positive dương tính thật  
truncated backpropagation through time lan truyền ngược qua thời gian bị cắt xén  
tune parameters điều chỉnh tham số  
two-sided test kiểm định hai phía https://git.io/Jvoja
two-tailed test kiểm định hai đuôi https://git.io/Jvoja

U

English Tiếng Việt Thảo luận tại
unavoidable bias độ chệch không tránh được  
underfit dưới khớp https://git.io/JvQxY
underflow (numerical) tràn (số) dưới https://git.io/JvohC
unit (in neural networks) nút https://git.io/Jvohm
unsupervised learning học không giám sát  
upsample tăng mẫu https://git.io/JvohC
upstream task tác vụ ngược dòng https://git.io/JUtED

V

English Tiếng Việt Thảo luận tại
validation set tập kiểm định https://git.io/Jvohm
value giá trị  
vanishing gradient tiêu biến gradient https://git.io/JvohI
variance (of an estimator) phương sai https://git.io/JvQxO
variational biến phân  
vector vector  
vectorization vector hóa  

W

English Tiếng Việt Thảo luận tại
warmup (in learning rate scheduling) khởi động https://git.io/JJIT5
weight decay suy giảm trọng số https://git.io/JvQxK
well-behaved function (analytic function) hàm khả vi vô hạn https://git.io/JvojL
whitening data tẩy trắng dữ liệu  
worker (in distributed system) máy thợ  
wrapper function (in programming) hàm wrapper https://git.io/Jvohm